Akdag tomaşasy
Akdag atly atda “Türkmen” jigitleri toparynyň ýigitleriniň ezberlik, batyrgaýlyk bilen ýerine ýetirýän inçeden çylşyrymly milli at üstündäki  oýunlary  ähli tomaşaçylary...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI
Dutar we Akhan tomaşasy
Iki aýagynda ýöremekde “Ginnesiň” rekordlar  kitabyna giren Hormatly Prezidentimiziň “Akhan” atly aty bilen  Pygy  Baýramdurdyýewiň ýolbaşçylygynda “Türkmen” jigitleri toparynyň ýigitleri...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI
Geçiler tomaşasy
Körpeje sirk artisti Medine Baýramdurdyýewanyň eldekleşdirilen geçiler bilen çykyşy, körpeje gyzjagazyň ezber, batyrgaýlyk bilen haýwanlara erk etmegi tomaşaçylary haýran galdyrýar...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI