Enemiň owlajygy
Bu gurjak oýnunda gadym zamanda özüniň göz monjugy ýaly üç gyzyny durmuşa çykaryp, ýalňyz galan ene hakynda söhbet açylýar. Bir...
Aýazbaba nirde sen
Wah, bu söýgi-dä?
Bu  gurjak oýnunda  baş  gahryman  Hurma  eje  öz  gyzy  Kümäniň  durmuşa  gaçyp  gidýändigini  düýşünde  görýär. Bu  wakanyň  esasynda  sahnada  dürli...
Aýazbaba nirde sen
Jüýteniň toýy
Bu  gurjak oýnunda  Hurma  eje  özüniň  söwer  gyzy  Jüýteniň  ýagşy  bir  maşgala  durmuşa  çykmagynyň  aladasyny  edýär. Netijede,  ol  dogany  Totynyň...
Aýazbaba nirde sen
Şadyýan  sazandalar
Bu  gurjak  oýnundaky  waka  uzak  wagtlap  degirmende  işläp,  arkasynda  unly  haltany  çeken  Eşegiň  kalbynda  saz  guralyny  çalmaga, aýdym-saza  höwesiniň  bardygy...
Aýazbaba nirde sen
Söýgi köprüsi
Bu gurjak oýnunda ýaş juwanlaryň söýgüsi gaýybana ýagdaýda ýüze çykýar. Baş gahryman Uzyn kirpigi Ýanyk gulak düýşünde görýär. Düýşüniň esasynda...
Aýazbaba nirde sen
Ýeserje güjük
“Ýeserje Güjük” atly oýunda wakalar çölde, çopan goşunda bolup geçýär. Bir gün baş çopan Pirguly aga obadan bir kiçijik güjügi...
Aýazbaba nirde sen
Söýgi bizi halas eder
Bu aýdym-sazly, gülkili oýundaky wakalar deňiz kenaryna ýakyn obalaryň birinde bolup geçýär. Ol ýerde ýaşaýan iki goňşynyň – balykçydyr daýhanyň...
Aýazbaba nirde sen
Sakarja geçi
Oýundaky  waka  seleň  sährany  etekläp  oturan  küren  obanyň  bir  çetinde  ýaşaýan  Babanyň  Garakelle  atly  itiniň, Sakarja  atly  geçisiniň  we  Haýbatly...
Aýazbaba nirde sen