Arşyn mal alan
“Arşyn  mal  alan” atly  aýdym-sazly sahna  oýnunda  ýaş  juwanlar  Esger  bilen  Gülçehranyň  söýgüsinden  söhbet  açylýar. Ýöne  olar  gapma-garşylyga  duçar  bolýarlar....
Türkmen döwlet gurjak teatry
Bir we iki
Bu oýun şagalaňly çagalar meýdançasynda başlanýar. Oýundaky wakalar Ene pişigiň, Bir we Iki atly pişijekleriň, Towuk we Geçi ýaly keşpleriň...
Türkmen döwlet gurjak teatry