Böwenjik
Bu oýun “Böwenjik” atly türkmen halk ertekisiniň esasynda sahnalaşdyrylandyr. Onda Böwenjigiň öňünden çykan her bir zady ýuwdup barşy we ahyrynda...
Aýazbaba nirde sen
Alýaňak
Bu gurjak oýnundaky wakalar ümmülmez meýdanda ýalňyz biten ýabany almanyň – Alýaňagyň daşynda bolup geçýär.
Aýazbaba nirde sen
Aşyklar
Bu gurjak oýnunda talyplar durmuşy beýan edilýär. Esasanda – bäş sany talybyň her biriniň saýlan gyzyna söýgüsi düýşiň esasynda suratlandyrylýar....
Aýazbaba nirde sen