Böwenjik
Bu oýun “Böwenjik” atly türkmen halk ertekisiniň esasynda sahnalaşdyrylandyr. Onda Böwenjigiň öňünden çykan her bir zady ýuwdup barşy we ahyrynda...
Türkmen döwlet gurjak teatry
Aşyklar
Bu gurjak oýnunda talyplar durmuşy beýan edilýär. Esasanda – bäş sany talybyň her biriniň saýlan gyzyna söýgüsi düýşiň esasynda suratlandyrylýar....
Türkmen döwlet gurjak teatry