Altyn jüýje
Rus halk ertekisi esasynda goýulan gurjak oýnunda altyn Jüýjäniň başdan geçiren wakalary  Möjegiň häsiýetiniň kemala gelmegine getirýär. Wagşy Möjek Tilki...
Türkmen döwlet gurjak teatry
Gülki sowgady
Bu oýun gülküli sahnalardan ybarat. Olarda myhmançylykda, goňşuçylykda duş gelýän durmuşy pursatlardan söhbet açylýar. Her bir sahna gülkä, saza, degişmä...
Türkmen döwlet gurjak teatry
Öweý eje
“Öweý  eje” atly  gurjak  oýnunda  Aýjemal  bilen  Aljemalyň  arasyndaky  köýnekli  wakadan  soň, oýun  gitdigiçe  dartgynly  häsiýete  eýe  bolýar. Aljemal  görüplik...
Türkmen döwlet gurjak teatry