Altyn jüýje
Rus halk ertekisi esasynda goýulan gurjak oýnunda altyn Jüýjäniň başdan geçiren wakalary  Möjegiň häsiýetiniň kemala gelmegine getirýär. Wagşy Möjek Tilki...
Aýazbaba nirde sen
Gülki sowgady
Bu oýun gülküli sahnalardan ybarat. Olarda myhmançylykda, goňşuçylykda duş gelýän durmuşy pursatlardan söhbet açylýar. Her bir sahna gülkä, saza, degişmä...
Aýazbaba nirde sen
Öweý eje
“Öweý  eje” atly  gurjak  oýnunda  Aýjemal  bilen  Aljemalyň  arasyndaky  köýnekli  wakadan  soň, oýun  gitdigiçe  dartgynly  häsiýete  eýe  bolýar. Aljemal  görüplik...
Aýazbaba nirde sen
Çagaly öý-bazar
Bu sahna oýnunda häzirki döwrüň köp çagaly maşgalasynyň ýaşaýyş, durmuş we ahlak sypatlary beýan edilýär. Onda ene-atanyň çagalaryna berýän göreldesiniň...
Aýazbaba nirde sen