Sahna barada maglumat

Jadyly sahypalar
Aýazbaba nirde sen

“Jadyly  sahypalar” atly gurjak oýny.
 
Bu  gurjak oýnunda  öý  eýesiniň  we  bikesiniň  hem-de  Tom  atly  pişigiň, Dog  atly  güjügiň  we  syçanyň  başdan  geçirenleri  barada  gürrüň  berilýär. Oýunda  körpeleriň  arasynda  uly  meşhurlyga  eýe  bolan  multfilmiň  gahrymanlary  Tom  bilen  Jerriniň  bolmagy  diýseň  gyzykly. Şonuň  üçin  ol  çagalaryň  ünsüni  has  hem  özüne  çekýär.

Gülküli  wakalardan  ybarat «Tom  we  Jerri» çagalara  şatlyk  paýlap, durmuşda  mydama  ruhubelent  bolmaga  çagyrýar.