Sahna barada maglumat

Üç ýüz tylla
Aýazbaba nirde sen

G.Sähetdurdyýewiň  “Üç ýüz tylla” atly gurjak oýny.                                     

“Üç  ýüz  tylla”  atly  sahna  oýny   Türkmenistanyň    Prezidenti   Gurbanguly  Berdimuhamedowyň  “Türkmenistan–Beýik Ýüpek  ýolunyň  ýüregi”  kitaby  esasynda  goýuldy.

Oýnuň baş gahrymany  Mämmet  kakasynyň  beren  tyllasyny  alyp, söwda  etmek  üçin,  Beýik  Ýüpek  ýolundan  alys  ýurtlara  barýan  kerwene goşulyp  gidýär.  Ýöne  ol  söwda   etmäge  derek,  kakasynyň  beren  üç ýüz tyllasy  hem-de  öz  yhlasy  bilen  ençeme  hünäri  öwrenýär.  Durmuşda  hünärli  adam  hiç  haçan  hem hor bolanak.  Mämmet  Beýik  Ýüpek  ýolundan  başga ýurtlara gidip, öwrenen  hünärleri  bilen  köp  kynçylygy  ýeňip,  ölümden  halas  bolýar.  Ol  arzuwyna  ýetip ,  tagta  çykýär.