Sahna barada maglumat

Derňewçi
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

N.W.Gogolyň dünýä belli bu eserinde şäher emeldarlarynyň ikiýüzlikleri, parahorlyklary, wezipebazlyklary paj edilýär. Olaryň üstünden gülünýär. Öş

Öz ýyly, düşewüntli orunlaryny ýitirmekden gorkup, olar diýseň adam derejelerini peseldýärler. Hiç bir   haramzadaçylykdan gaýtmaýarlar. Şonda-da adalat üstün çykýar.

Olaryň bar eden “aladalary” biderek bolup,  işleri puç bolýar.

Spektakl durmuş nogsanlyklary barada.