Sahna barada maglumat

Iň hezil gün
Aýazbaba nirde sen

Bu  spektaklda  bir  günüň  dowamynda  bolup  geçýän  gyzykly  wakalar  ýaýbaňlanýar. Sahnada  hereket  edýän  ýaşlar  durmuşda  özüni  alyp  barmagyň çylşyrymlydygyna  durmuş  tejribelerinde  göz  ýetirýärler. Netijede,  ene-atanyň  terbiýe  meselesinde  göýberýän  säwliklerine  üns  çekilýär. Ol  häzirki  ýaşlaryň durmuşyny  açyp  görkezýär.

Ýaşlar  bilen  ene-atalaryň  arasyndaky  gatnaşyklary  açyp  görkezýän  oýun  kämil  ahlak  terbiýesini  bermekde  uly  ähmiýete  eýedir.