Sahna barada maglumat

Böwenjik
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

“Böwenjik”
Türkmen halk ertekisi esasynda

Bu spektakl adybir türkmen halk ertekisi esasynda goýuldy. 

Enesi hem-de onuň agtygy Nazar, öý haýwanlary bilen agzybirje ýaşaýarlar.  Her kim öz işi bilen gümra bolşup ýörler. 

Günlerde bir gün bir ýerlerden zalym hem-de açgöz Böwenjik peýda bolýar. Ol aldow bilen Nazaryň dostlary kürrejigi, owlajygy, güjüjegini garnyna otarýar.

Nazar enesi bilen olary halas edýärler. Böwenjige-de temmi berýärler. Böwenjigem ertekiniň soňunda agzybirlikde we parahatçylykda ýaşamalydygyna akyl ýetirýär.  

Spektakl dostluk, agzybirlik  barada.