Sahna barada maglumat

Ugurtapyjy magşuk
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

Ispaniýa, söýgi  ―  bu zatlaryň ählisi Galkynyş döwrüniň iri, görnükli dramaurglarynyň wekilleriniň biri bolan Lope de Weganyň ajaýyp eserinde bar. Režissýor sahnada  XVI asyryň ýörelgesini, däp-dessuryny,  sahnada janlandyrmakmaklygy öz öňünde maksat edinip goýupdyr. Bu bolsa bize, XXI asyryň tomaşaçysynda has-da  täsir galdyryp, öz boluşly öwüşginde görünýär. 

Spektaklda esasy üns adamlaryň özara ganaşyklaryň çylşyrymlylygyna berilýär.  Ýöne ýeňiljek degişmeli kinaýa bilen garaýyş eserdäki bar bolan  dartgynlylygy ýumşadyp, aýyrýar. Täsin, çylyşrymly  we özboluşly sýijeytine, kompozisiýasyna garamazdan, eseriň çözgüdi aýratyn şahyrana güýje eýe bolan ýönekeý sadalyk bilen düzülen.