Sahna barada maglumat

Andro we Sandro
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

Komediýa žanrynda ýazylan bu ýyly, mähirli, içi ýiti degişmlerden doly spektakl kawkaz halkynyň özboluşly häsiýetini açyp görkezýär.  

Spektaklda iki sany hem goňşy hem dost bolan ýaşuly barada gidýär. Olar günüň-gününe tersleşip, howlularynyň orta arsyndan  gürleşmeýändikleriniň nyşany hökmünde ýüp çekselerem, mydama birek-biregiň   aladasyny edýärler. Kyn günleride goldaw berýärler. Başardylaryça-da edýän ýagşylyklaryny bildirmän, gizlinlikde etjek bolýarlar.