Sahna barada maglumat

Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

Iki sany pişijek bukuldym oýnap ýörkäler, bosaganyň aşagynda bir nätanyş güjüjege gabat gelýärler. Güjüjegi hojaýynlaryna sowgat edipdirler. Akja pişijek dessine onuň bilen dostlaşýar. Emma gara pişijek welin hiç ony kabul edesi gelmeýär. Ol her hili ýaramazlyk, bolgusyzlyk edýär. Ýöne ahyrsoňunda ol hem güjüjek bilen dostlaşýar. 

Spektakl dostluk, agzybirlik barada.