Sahna barada maglumat

Sakarja geçi
Aýazbaba nirde sen

G.Kakabaýewiň “Sakarja  Geçi” atly sahna oýny.

Oýundaky  waka  seleň  sährany  etekläp  oturan  küren  obanyň  bir  çetinde  ýaşaýan  Babanyň  Garakelle  atly  itiniň, Sakarja  atly  geçisiniň  we  Haýbatly  atly horazynyň  üsti  bilen  aýdyň  beýanyny  tapýar. Bu  jandarlar  bir  gün  zähmet  çekip, iýen  duzuny  haklamak  üçin,  bugdaýlyja  haltany  araba  ýükläp, degirmene äkidýärler. Ýolda  olara  Möjek, Tilki, Garga  dagynyň  howp  salmagy  bilen,  oýun  has-da  dartgynly  häsiýete  eýe. Ýöne  Garakelle, Horaz  we  Sakarja  bilelikde hereket  edip, ol  howpdan  halas  bolýar. Şeýlelikde  oýunda  agzybirligiň  ähli  zatdan  üstün  çykýandygy  özüniň  aýdyň  beýanyny  tapýar.

“Sakarja  Geçi”  çagalara  kyn  pursatda-da  ruhdan  düşmän, aljyraman, bir-birege  el  berip, agzybir  hereket  etmegi, halal  zähmet  çekmegi  öwredýär.