Sahna barada maglumat

Wah, bu söýgi-dä?
Aýazbaba nirde sen

“Wah, bu  söýgi-dä?” atly gurjak oýny.

Bu  gurjak oýnunda  baş  gahryman  Hurma  eje  öz  gyzy  Kümäniň  durmuşa  gaçyp  gidýändigini  düýşünde  görýär. Bu  wakanyň  esasynda  sahnada  dürli  hadysalar  ýaýbaňlanýar. Ahyrynda  bolsa  Hurma  eje  düýşünde  gören  wakalaryny  hakykat ýüzünde  durmuşa  geçirýär.

Oýunda  söýgi  bilen  bagly  durmuşy  wakalar, pursatlar  gitdigiçe  dartgynly  häsiýete  eýe  bolup, özüniň  aýdyň  beýanyny  tapýar.

Oýun  uly  ýaşly  tomaşaçylara  niýetlenendir.