Sahna barada maglumat

Arşyn mal alan
Aýazbaba nirde sen

Uzeir  Gajybekowyň “Arşyn  mal  alan” atly sahna oýny.

“Arşyn  mal  alan” atly  aýdym-sazly sahna  oýnunda  ýaş  juwanlar  Esger  bilen  Gülçehranyň  söýgüsinden  söhbet  açylýar. Ýöne  olar  gapma-garşylyga  duçar  bolýarlar. Gülçehranyň  mülkdar  kakasy  öz  gyzyny  esgere  bermäge  göwnänok.                         

Ol  oňa  gurpsuz  ýigitdir  öýdýär. Emma  esger  beýle  däl. Ol  özi  gözi  bilen  görüp, sulhy  alan  gyzyna  öýlenmek  üçin  hilegärlige  ýüz  urýar.                                

Oýun  gitdigiçe  dartgynly  häsiýete  eýe bolýar. Ýöne  ahyry  hakyky  söýgi  üstün  çykyp  dabaralanýar. Bu  sahna  oýny  mylaýym  ýumora,  şadyýan  saza  ýugrulandygy  üçin  has  hem  özüne  çekýär.