Sahna barada maglumat

Batyrlyk
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Gaýypdurdy Jumaýewiň “Batyr ýürekli” atly oýny halkymyzyň belli ertekisi bolan “Hudaýberdi gorkak” ertekisi esasyndadyr. Eseriň baş gahrymany Hudaýberdi Batyr özüniň pähim- paýhasy, edermenligi, ugurtapyjylygy bilen baýyň gyzy Kesirjäni ogurlan Ýeserje kempirden üstün çykyp, Kesirjäni halas edýär. Şeýle-de ol adamlara azar ýamanyny görkezýän zalym döwi hem öz  ugurtapyjylygy bilen amana getirip, ony dogry ýola salmagy başarýar. Oýunda Hudaýberdi batyryň we beýleki birnäçe gahrymanlaryň keşplerinde türkmen halkynyň edermenlik- batyrlyk, pähim-parasatlylyk ýaly ajaýyp häsiýetlerini aýdyň görmek bolýar.  

 

KEŞPLERI   DÖREDÝÄN ARTISTLER: 

 

Hudaýberdi  Batyr

artist Begenç Mädalyýew.  

 

Kesirje

artist Ogulgerek Şyhyýewa.  

 

Baý

artist Tirkeş Garlyýew.  

 

Ýeserje

Türkmenistanyň at gazanan artisti Orazgül Andaýewa.  

 

Baş hyzmatkär

artist Orazmet Orazmedow. 

 

Görip

artist Ýazdurdy Öwezow.  

 

Jarçy

Türkmenistanyň  at gazanan  artisti Amandurdy Mämiýew.  

 

Sakçy hyzmatkär

artist Haldurdy Esenýazow.  

 

Hyzmatkärler

artist Täzegül Gurbangeldiýewa,  artist Narjan Hallakowa, artist Gözel Rejepowa.