Sahna barada maglumat

Andalyp
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Öremyrat Öwezowyň „Andalyp“ atly sahna oýnunda türkmen nusgawy  edebiýatynyň esasyny goýujyjylaryň biri bolan  Nurmuhammet Andalybyň ömri  we döredijiligi barada gürrüň açylýar. Sahna oýnunda Nurmuhammet Andalybyň „Oguznama “ poemasyny, „Gül - Bilbil“, “Leýli - Mežnun“, „Zeýnelarap“, „Babaröwşen “ ýaly ölmez-ýitmez dessanlary şeýle-de goşgular toplumynyň döredişi gyzykly wakalaryň üsti bilen görkezilýär. Nurmuhammet Andalybyň döredijilik işiniň  daşyndan saz döretmek, ussaçylyk  bilen meşgul bolandygy bize  mälim. Oýunda  onuň ömür durmuşy, jykyr bolsa şahyryň döredijiliginiň nyşany  hökmünde gyzykly sahnalaryň üsti bilen görkezilýär.