Sahna barada maglumat

Täze gelin
LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Bu eseriň žanry komediýa. Muňa garamazdan eser maşgala durmuşynyň derwaýys meselelerini orta atýar. Öz ömür ýoldaşyňa bolan hormat meselesi, gelin bilen gaýynyň arasyndaky sylaşyk, maşgala gatnaşyklary bu eserde çeperçilik bilen janlanýar. Bir daýhan gyzynyň hukukçy oglana durmuşa çykarylmagy we olaryň arasyndaky toýdan soňra döreýän söýgi, gaýyn enäniň gelnini öz kämillik mekdebinden geçirmegi bilen bagly wakalaryň komediýasy eseriň gyzykly bolmagyna itergi berýär. Eseriň häzirki ýaşlarymyz we tomaşaçylarymyz üçin terbiýeçilik ähmiýeti juda uludyr.