Sahna barada maglumat

Aşyklar
Türkmen döwlet gurjak teatry

“Aşyklar” atly gurjak oýny.

Bu  gurjak oýnunda  talyplar  durmuşy  beýan  edilýär. Esasanda – bäş  sany  talybyň  her  biriniň  saýlan  gyzyna  söýgüsi  düýşiň  esasynda  suratlandyrylýar. Bu suratlandyrmalaryň hemmesi  hindi  äheňinde  ýaýbaňlanýar.  Netijede,  bolsa  ýaşlar  maksat-myradyna  ýetýärler. 

Gurjak oýnunda  söýginiň  gudratly  güýji, mukaddesligi  özüniň  aýdyň  beýanyny  tapyp, gitdigiçe  özüne  çekýär.

Gurjak oýny  ýaşlara,  uly  ýaşly  tomaşaçylara  niýetlenendir.