Sahna barada maglumat

Böwenjik
Türkmen döwlet gurjak teatry

B.Gutlymyradowyň “Böwenjik” atly sahna oýny.

Bu oýun “Böwenjik” atly türkmen halk ertekisiniň esasynda sahnalaşdyrylandyr. Onda Böwenjigiň öňünden çykan her bir zady ýuwdup barşy we ahyrynda onuň garry Mamanyň paýhasyndan heläk bolşy hakynda gürrüň berilýär. Oýun ýordum gurluşynyň sadalygy bilen turuwbaşdan özüne çekýär. Ata-babalarymyzyň paýhasy, şirin zybany bilen nesilme-nesil geçip gelen erteki esasynda döredilen oýnuň körpeleri milli ruhda terbiýelemekde uly ähmiýeti bar.