Sahna barada maglumat

Japbaklar
Aýazbaba nirde sen

N.Keşikowyň “Japbaklar” atly gurjak oýny

“Japbaklar” atly gülküli gurjak oýny il içinde meşhur bolan Japbaklar hakyndaky erteki-rowaýatlar esasynda döredilendir. Millilige ýugrulan bu oýunda ir wagtda gadymy türkmen obasynda atadan ýaşlykda ýetim galan dört sany doganlaryň başdan geçiren wakalary barada söhbet açylýar. Biri-birine basdaş, biri-birine meňzeş bolan doganlaryň ulusynyň ady Japbak, beýlekisiniň ady Ýapbak, üçünjisiniň ady Mapbak, iň kiçisiniň ady bolsa Topbak. Ýöne olar uly doganynyň yzyna düşüp ýöreni üçin il içinde Japbaklar diýlip atlandyrylýar.

Japbaklar agzybirligi, dostlugy, erkinligi eý görýärler. Özleri hem ötgür, ýiti şorta sözleri bilen tanalýarlar. Olar her hili kynçylykly ýagdaýda-da gam-gussa çümmän şadyýan bolmagy, öz mertebesini saklamagy başarýarlar.

 

KEŞPLERI ÝERINE ÝETIRÝÄNLER:

 

Japbak

artist Allaguly Gurbanow.                            

 

Topbak

artist  Atajan Baýramdurdyýew.

 

Ýapbak

artist  Begmyrat Çaryýew.

 

Mapbak

artist  Akmyrat Allagurbanow.

 

Doýdukbaý

artist  Gülnar Orazgeldiýewa.

 

Kazy

artist  Bäşim Şamyradow.

 

Kelekbaý

Türkmenistanyň at gazanan artisti.
Magtymguly Hudaýberdiýew.

 

Mölegöz

artist  Maksat Çaryýew.

 

Şirinjemal

artist  Jemile Hojaýewa.