Sahna barada maglumat

Gurjakgyz
Türkmen döwlet gurjak teatry

G.Daňatarowyň “Gurjakgyz” atly gurjak oýny.

Bu spektaklda  teatrda  bolup  geçýän  waka  suratlandyrylýar. Onda  Gurjakgyz  atly  baş  gahryman  özüniň  içki  we  daşky  sypaty  bilen  köpleri  özüne  bendi  edýär. Bu  häsiýet  baş gahryman Gurjakgyza  bolan  gatnaşyklarda  ýüze  çykýar. Daş-töweregindäki  bolup  geçýän  wakalar  Gurjakgyza  beýle  täsir  etmeýär. Çünki  ol  teatryň  gurjak  ussasy  Nepesi  has  gowy görýär. Netijede,  bu  iki  ýaş  juwan  öz  arzuwlaryna  ýetýärler. 

Sungat, söýgi, durmuş  hakynda  söhbet  açýan  oýun  ulular  üçin  niýetlenendir.