Sahna barada maglumat

Sahawat derýasy
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

“Sahawat derýasy” atly sahna oýnunda waka biziň häzirki bagtyýarlyk döwrümizde bolup geçýär. Çagalykdan dost bolup ulalan üç dost Gaýgysyz, Mäter, Semender okuwlaryny tamamlap, häzirki döwrüň beýik gurluşyklarynyň biri bolan “Türkmen kölüniň” etegindäki Şyrlaňgyr düzlüginde açylan daýhan birleşigine işe gitmekçi bolýarlar. Ene-atalary olaryň okuwyny dowam etmeklerini isleýärler. Emma çagalykdan şol düzlüge aşyk üç ýigit öz diýenlerini edip, Şyrlaňgyra gidýärler. Duş gelen kynçylyklara garamazdan olar özleriniň halal zähmeti, erjelligi bilen zähmetden abraý tapmaklygy başarýarlar. Mundan daşary olar Şyrlaňgyra öz halaşýan gyzlary Züleýha, Owadan, Humaý dagylary hem alyp gidýärler.  Öz zähmetsöýerligi, erjelligi bilen ýigitler agzybir maşgala ojaklaryny hem gurmagy başarýarlar.

KEŞPLERI  DÖREDÝÄN ARTISTLER:

Semender   -   Muhadow Hemra

Gaýgysyz   -   Kakaýew Rahmanberdi

Mäter   -   Şallyýew Şöhrat

Owadan   -   Jambylowa  Maral

Humaý   -   Ataýewa Olugjan

Züleýha   -   Şyhyýewa Ogulgerek

Atdan   -   Seýitow Meretdurdy

Şahym   -   Gaýipow Öre

Maman   -   Saryýewa Gözel

Gytja   -   Türkmenistanyň at gazanan artisti Toýlyýewa Altyn

Arçyn   -   Mädalyýew Döwran

Meýdan aga   -   Türkmenistanyň at gazanan artisti Orazgeldiýew Annageldi

Garabaý   -   Garlyýew Tirkeş

Bekge   -   Saryýew Şeýdabeg  

Köseleç ýaşuly   -   Orazmedow Orazmuhammet

Köpçülik sahnalarda   -   Teatryň artistleri

Oýny goýan režissýor   -   Hallyýew Bekmyrat