Sahna barada maglumat

Görogly
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

J.Meredowyň eseri esasynda Jumadurdy Tirkeşowyň sahnalaşdyran  “Görogly” atly sahna oýny  halkymyzyň naýbaşy şadessanlarynyň biri bolan “Görogly” şadessanynyň “Göroglynyň döreýşi”, “Göroglynyň öýlenişi”, “Öwez getiren” şahalary esasynda goýulan.  Şu şahalaryň mazmunyndan belli bolşy ýaly, oýunda Görogly begiň dogluşyndan başlap, onuň özüne söwer ýar saýlaýşy, Öwezi özüne ogullyk saýlaýşy gyzykly wakalaryň üsti bilen görkezilýär. Oýnuň esasy aýratynlygy ol aýdym-sazly bolup, olary hakyky dessançy bagşylaryň janly ýerine ýetirilýänligindedir. Oýunda türkmen halkynyň uçar ganaty bolan bedewlerimiziň waspy hem belentden ýaňlanýar. Ata-babalarymyza mahsus bolan mertlik-edermenlik, watansöýüjilik ýaly häsiýetler oýnuň içinden erş-argaç bolup geçýär.

 

KEŞPLERI  DÖREDÝÄN ARTISTLER

 

Aşyk Aýdyň Pir

Türkmenistanyň at gazanan artisti Annageldi Orazgeldiýew
 

Dessançy

artist Rahmanberdi Kakaýew
 

Jygalybeg

Türkmenistanyň at gazanan artisti Halmyrat Şyhyýew
 

Görogly

artist Tirkeş Garlyýew
 

Agaýunus

artist Maýsa Nazarowa, artist Maral Arestanowa
 

Kempir

Türkmenistanyň at gazanan artisti Altyn Toýlyýewa. 
 

Köse

Türkmenistanyň at gazanan artisti Pirnepes Hojanepesow. 
 

Öwez

artist Döwran Bekdurdyýew. 
 

Söwdagär

artist Begenç Mädalyýew
 

Buldur gassabyň aýallary

Türkmenistanyň at gazanan artisti Arazgül Žambylowa, artist Gözel Saryýewa. 
 

Perişdeler

artist Döwran Mädalyýew, artist Hemra Muhadow

 

Köpçülik sahnalarda teatryň drama we tans artistleri.