Sahna barada maglumat

Bagt mekany
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Öremyrat Öwezowyň „Bagt mekany“ atly eseri esasynda Bekmyrat Hallyýewiň sahnalaşdyran bu drama oýnunda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň  döwletimizde ilkinji açan täze Ruhubelent etrabynyň durmuşy barada söhbet açylyp, etrabyň bagtyýarlyk zamanasynda gülläp ösüşli durmuşy gyzykly wakalaryň üsti bilen açylyp görkezilýär. Dürli ugurlardan ýokary bilim alan ýaş hünärmenleriň täze etraba gelip, özleriniň halal zähmetleri, erjellikleri, zähmet söýüjilikleri bilen işde, durmuşda gabat gelýän käbir kynçylyklary ýeňip geçişleri, olaryň täze etrapda arzuwlarynyň hasyl boluşy oýunda aýdyň görkezilýär.

 

KEŞPLERI  DÖREDÝÄN ARTISTLER:

 

Bagşy

artist Kakaýew Rahman

 

Döwlet

artist Bekdurdyýew Döwran

 

Nurgeldi

artist Mädalyýew Döwran

 

Bahar

artist Berdiýewa Aýjahan

 

Arslan

artist Muhadow Hemra

 

Çary aga

artist Türkmenistanyň at gazanan artisti  Şyhyýew Halmyrat

 

Arslanyň ejesi

Türkmenistanyň at gazanan artisti Toýlyýewa Altyn

 

Jeren

artist Hydyrowa Nurjemal

 

Gelinler

artist Rejepowa Leýli., Gapurowa L.

 

Oýny goýan režissýor

Hallyýew Bekmyrat