Sahna barada maglumat

Aşyklar kyssasy
DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Ö.Öwezowyň eseri esasynda A.Rahmanowyň sahnalaşdyran “Aşyklar kyssasy”  atly sahna oýny türkmen halkynyň naýbaşy dessanlarynyň biri bolan “Şasenem-Garyp” atly dessany esasynda ýazylan. Oýunda ýedi  aşyklaryň biri hasaplanýan Şasenem bilen Garybyň beýik söýgüsi gyzykly wakalaryň üsti bilen beýan edilýär. Olaryň yşk ýolunda duş gelýän kynçylyklary ylahy söýgi bilen ýeňip geçip,  wysala gowuşmaklary asyrlara nusgalyk bolup galýar. Eserde aýdym-sazyň piri hasaplanýan Aşyk Aýdyň pir aýdyjy-ozan, dessançy hökmünde wakalaryň içinde hereket edýär.

     

KEŞPLERI   DÖREDÝÄN ARTISTLER

 

Şaapbas

artist Döwlet Baýarow, artist Tirkeş Garlyýew. 

 

Şa aýaly

Türkmenistanyň at gazanan artisti Maýsa Nazarowa, Dursunjemal Gazakowa. 

 

Hasan wezir

artist Döwran Mädalyýew, artist Bekmyrat Hallyýew. 

 

Şasenem

artist Maral Arestanowa, artist Nurjemal Hydyrowa. 

 

Garyp

artist Hemra Muhadow, artist Döwran Bekdurdyýew. 

 

Molla

Türkmenistanyň at gazanan artistleri Annageldi Orazgeldiýew, Amandurdy Mämiýew. 

 

Gülnahal

artist Ogulgerek Şyhyýewa, artist Oguljan Ataýewa. 

 

Ýasmyk mama

Türkmenistanyň at gazanan artisti Altyn Toýlyýewa. 

 

Taýmaz aýýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Halmyrat Şyhyýew. 

 

Kirman bagban

Türkmenistanyň at gazanan artisti Pirnepes Hojanepesow. 

 

Gülbadam keniz

artist Maral Jambylowa. 

 

Köpçülik sahnalarda teatryň artistleri.