Sahna barada maglumat

Romeo we Julýetta
LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Dünýäniň nusgawy eseri hasaplanýan bu sahna oýny söýgi gatnaşykalary hakynda. Werona şäherinde bolup geçýän bu waka iki sany birek-birege duşmançylykly Montekki we Kopulýetti maşgalalarynyň arasyndaky häli-şindi bolup durýan çaknyşyklaryň birinden başlaýar. Bu iki maşgalanyň duşmançylygynyň haçan başlanany belli däl. Ýöne ykbal bu iki maşgala şeýle bir mümkinçilik berýär welin, olaryň perzentleri Romeo we Julýettanyň arasynda söýgi yşgyny ýakýar. Iki duşmançylykly maşgala üçin bolsa bu ýagdaý ylalaşylyp bolmajak ahwaldy. Olar ykbalyň parahatçylyk peşgeşini depeleýärler, aşyk bilen magşugy aýra salýarlar. Şeýdibem ykbalyň jezasyna sezewar bolýarlar. Bu eseriň žanry tragediýadyr.