Sahna barada maglumat

Koýşir
LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Bu sahna eseriniň wakasy çagalykda saý-sebäp bilen goýun sürüsine düşüp, şol ýerde ulalan gaplaň çagasy hakynda gidýär. Ýyllar geçenden soňra gaplaňlaryň bu wakany bilip goýunlaryň ulaldyp ýetişdiren Koýşiri yzyna almak ugrunda döreýän wakalar tomaşaçyny täsirlendirýär. Betnebis şagal sürüleriniň guraýan her hili oýunlary eseriň gapma-garşylygyny has-da artdyrýar. Eseriň kulminasiýasynda mundan beýläk gaplaňlar bilen ýa-da goýunlar bilen ýaşamak ygtyýary Koýşiriň özüne berilýär. Eserde artistler tarapyndan haýwanat dünýäsi janlandyrylsa-da gelip çykýan many ynsan dünýäsi bilen kybaplaşýar.

     

KEŞPLERI DÖREDÝÄN ARTISTLER:

 

Köýşir

artist Perhat Hudaýberenow.

 

Şir

Türkmenistanyň halk artisti Babageldi Rejepow.

 

Syrtlan

artist Myrat Hekimow.

 

Geçigül

Türkmenistanyň halk artisti Akjagül Suhanowa.

 

Şiňňilboý

Türkmenistanyň  at gazanan artisti Babamyrat Aşyrow.

 

Tilki

artist Bagsere Röwşenowa.

 

Gelegurt

artist Wepa Sadykow.

 

Akbaý

artist Çary Eýeberenow.

 

Çopan

artist Çary Rahmankulow.

 

Guzygül

artist Ogulbossan Ýazjumaýewa.

 

Eşek aga

artist Altymyrat Gaýypow.

 

Köpçülik sahnalarda teatryň artistleri