Sahna barada maglumat

Gülpam
LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

“Gülpam” sahna eseri türki halklaryň arasynda giňden ýaýran. “Soltan Söýün we Myraly” ady bilen belli bolan dessanyň bir şahasydyr. Dessanyň many-mazmuny asyrlaryň dowamynda dilden dile, nesilden nesle geçip, biziň döwrümize ýetipdir. Dessanyň ýaş nesli dostluk, Watana, halka bolan söýgi we wepalylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýeti bar.Dessanyň içinden Soltan Söýün bilen Gülpamyň arasyndaky birek-birege wepalylylyk, söýgi gatnaşyklary eriş-argaç bolup geçýär.

     

KEŞPLERI DÖREDÝÄN ARTISTLER:

 

Soltan Söýün

artist Türkmenistanyň halk artisti Babageldi Rejebow.

 

Soltan Söýüniň ýaşlygy

artist Jelalletdin Sultyýew.

 

Baýkara

artist Çary Dolyýew.

 

Gülpam

artist Gülälek Şaýmerdanowa.

 

Aýal

Türkmenistanyň halk artisti Akjagül Suhanowa.

 

Myraly

artist Döwletgeldi Hojanazarow.

 

Edlet

Türkmenistanyň at gazanan artisti Babamyrat Aşyrow.

 

Birinji wezir

artist Babamyrat Gurbandurdyýew.

 

Ikinji wezir

artist Akmyrat Jumageldiýew.

 

Köpçülik sahnalarynda

teatryň drama we balet artistleri