Sahna barada maglumat

Daýahatyn
LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

Sahna oýny Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda ylmy maglumatlary getirilen, halkymyzyň içinde dilden-dile rowaýat bolup geçip gelen Daýahatyn hakynda. G.Hanowanyň “Daýahatyn” atly poemasynyň sýužetlerine esaslanýan bu sahna eseri Lebap welaýatynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärlik bilen bagly rowaýaty sahnada janlanýar. Sahna oýnunda söýgi we wepadarlyk töhmede, dildüwüşige garşy göreşýär. Amulyň hökümdarynyň bir ussa gyzyna aşyk bolmagy bilen bolup geçýän wakalar gapma-garşylyga, uly synaglara duçar bolýar. Netijede, söýgi we wepadarlyk hemme zatdan üstün çykýar.

KEŞPLERI DÖREDÝÄN ARTISTLER:

Daýahatyn   -   Artist Umida Hamraýewa.

Selimhan, soňra taryhy medeni ýadygärligiň rejeleýjisi   -   Jelalletdin Sultyýew

Seýit Ussa   -   Myrat Hekimow, Akmyrat Jumageldiýew

Gülmährem keniz   -   Gülşat Amandurdyýewa

Ekber Wezir   -   Türkmenistanyň halk artisti Babageldi Rejepow, Türkmenistanyň at gazanan artisti Babamyrat Aşyrow

Hüýrjahan   -   Şirinjan Kurbanowa, Ogulbossan Ýazjumaýewa

Kelte   -   Batyr Ýazow, Altymyrat Gaýypow

Uzyn   -   Döwletgeldi Hojanazarow, Toýly Çarymuhammedow

Gülmähremiň dogany   -   Türkmenistanyň at gazanan artisti Babamyrat Aşyrow

Mahmyt   -   Nurýagdy Döwletow, Taýly Allaberdyýew

Serwigül   -   Türkmenistanyň halk artisti Akjagül Suhanowa, Bagsere Röwşenowa

Gülzar keniz   -   Gülbahar Gurbankulyýewa

Talyp   -   Döwlet Hemraýew, Şöhrat Atabaýew

Köpçülik sahnalarda   -   Teatryň artistleri we balet topary