Sahna barada maglumat

Mülk
MARY WELAÝATYNYŇ KEMINE ADYNDAKY DÖWLET DRAMA TEATRY

Gurbandurdy Nazarowyň bu sahna eserinde iki dogan Halyk bilen Kerweniň arasyndaky gapma-garşylyklar, maşgalada bolup geçýän wakalar gülküniň üsti bilen beýan edilýär. Waka türkmen obalarynyň birinde bolup geçýär. Öý bikeleri Geregiň hem-de Suraýyň oňuşuksyzlygy zerarly, aga-ininiň arasynda gapma-garşylykly wakalar, özara düşünişmezlikler ýüze çykýar. Spektaklda Geregiň üsti bilen ýalan, nädogry wakalar çişirlip iki doganyň arasyndaky gapma-garşylygyň, dawanyň döremegine getirýär.  Bu dawaly meseleleri spektaklyň soňunda gulluk borjuny dynyp gelen Kössek gutarnykly çözýär. “Zähmet çekseň, rehnet ýagýar” diýlen türkmen nakylyndan ugur alyp, kakasy bilen agasyny hakyky zähmete çagyrýar.  

     KEŞPLERI ÝERINE ÝETIRÝÄRLER:

1.Halyk - Türkmenistanyň at gazanan artistleri  K.Garajaýew, M.Nazzyýew.

2.Gerek - Türkmenistanyň at gazanan artisti N.Nazarowa, artist A.Begliýewa.

3.Kerwen - artist M.Rüstemow.

4.Suraý -  artistler A.Berdiýewa, Ç.Ataýewa, P.Akmyradowa

5.Molla -   artistler M.Aňalakow, P.Akmyradow, S.Hanalaýew

6.Polisiýa - artistler P.Akmyradow, D.Hudaýberdiýew.

7.Kössek - artistler T.Babaýew, K.Hanjaýew.