Sahna barada maglumat

Elwan ýaglykly serwim
MARY WELAÝATYNYŇ KEMINE ADYNDAKY DÖWLET DRAMA TEATRY

Dünýä belli gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň “Elwan ýaglykly serwim” atly sahna eserinde Hesel atly gyzyň Ylýas atly ýigit bilen çylşyrymly söýgi gatnaşyklary, şeýle-de olaryň maşgala durmuşynda başgada geçirýän näsazlyklary, keç ykballary örän özboluşly hem-de örän özüne çekiji ýagdaýda beýan edilip, ol tomaşaçylarda täsin duýgylary döretmegi başarýar.

Ylýasyň öz duýgularyna çolaşyp, maşgala durmuşyny zelel ýetirenden soň, öz ýalňyşyna düşünendigine garamazdan, Heseliň özüçe Merdana edýän hereketleri tomaşaçylary oýlandyryp bilýär.