Sahna barada maglumat

Hakyda
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

Şahyr hem dramaturg, Azymberdi Kakaýewiň bu eseri adyndan belli bolşy ýaly ynsanyň hakydasynda galan wakalardan söhbet açýar. XX asyryň iň bir galagoply wakalarynyň birem ikinji jahan urşy bilen bagly. Köp külpetleri başyndan geçiren Amangül eje, ýanýoldaşlary,ogullary urşa gidip, tylda horluk çekýanlere göwünlik berip, ruhlaryny galdyrýar.Onuň özem iliň iň bir hormatlanýan adamsy bolan ýanýoldaşyndan, jiger bagryndan önen zurýatlaryndan, jyda düşüp, agtyjagy Arslan bilen galýar. Waka Arslan bilen onuň göwün beren gyzy Güljemal ikisiniň duşuşygyndan, ajaýyp söýgi sahnasyndan başlanýar. Ýaşlar bir birlerini, jany teni bilen söýüp, süýji arzuwlar bilen ýaşaýarlar. Uryşyň ajy günlerinde ýenişe geljege bolan umyt olara güýç kuwwat berýär. Emma.....

Amangül ejäniň ýeke dikrary Arslan il halkynyň namys aryny goramak üçin Watanyna ezýet çekdirýanlerden ar almak üçin öz islegi bilen urşa gidýär. Arslan mertlerçr söweşip wepat bolýar.Emma goňşy golamlaryň kömegi bu mert aýala goltgy berýar. Ol töweregine gelin gyzlary ýygnap olara baş bolyp zähmet çekýär. Gidenler ýeňiş bilen dolanyp gelýaler.  Uruş ýyllarynyň pajygaly ýyllary barada adam aňynda galan hakyda-ýatlama Garaşsyzlyk gazanan Bitarap Watanymyzyň adamlaryny asudalyga, agzybirlige çagyryp, olarda Watanparazlyk duýgusyny oýarýar.