A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
Bu teatr Merkezi Aziýada ilkinji döredilen rus teatrydyr. Teatr açylanda, onuň ýanynda teatr-studiýa döredilýär. Teatr-studiýany 1929-njy ýylda tamamlan uçurymlar şol...
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr sungatyny has-da ösdürmek, mähriban Watanymyzda gazanylýan ösüşleri, üstünlikleri giňden wagyz etmek, ýaş nesillere ata-babalarymyzyň gymmatly...
Türkmen döwlet gurjak teatry
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mermer paýtagty Aşgabadyň gujagynda ýaşyl baga bürenip oturan Türkmen döwlet gurjak teatry gadymy ertekilerdäki köşkleriň biri...