A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

Lukman Aýbolit
Erteki mähirli lukman Aýbolit barada. Ol haýwanlary bejerýär, her hili külpetlerden gutaryp, rehimsiz garakçy Barmaleýdenem halas edýär. A.Usaçewyň K.Çukowskiniň ertekisi...
Arşyn mal alan
Uzeir Gajibekowyň bu ölmez-ýitmez sazly komediýasy birnäçe döwletleriniň teatr sahnalarynda goýuldy. 
Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?
Iki sany pişijek bukuldym oýnap ýörkäler, bosaganyň aşagynda bir nätanyş güjüjege gabat gelýärler. Güjüjegi hojaýynlaryna sowgat edipdirler.
Andro we Sandro
Komediýa žanrynda ýazylan bu ýyly, mähirli, içi ýiti degişmlerden doly spektakl kawkaz halkynyň özboluşly häsiýetini açyp görkezýär.
Buratinonyň başdan geçirenleri
A.Tolstoýyň çagalar üçin ýazan bu belli ertekisi bir täsin oglanjyk barada gidýär. Ol oglanjygy ýalňyz Karlo kaka odun böleginden ýonup...
Ýüreklere ýol
Oguz türkmenlerinden bolan ýaş söwdagär Ilek Koýan öýlenmezinden öň syýahat edip ýurt görmegi,  adamlar bilen tanyşmagy, şeýdibem söwdasynyň örüsini giňeltmegi...
Naýbaşy ýigit
Paweliň ejesi, ýaşlykda it ýaransoň, ömürboýy itden gorkýar. Uly bolsun, kiçi bolsun, tapawudy ýok, it gördügi özüni ýitirip başlaýar.
Gitme
Pýesanyň baş gahrymany edepli, paýhasly, öz ejesini diýseň gowy görýän Tatýana. Ol elli ýaşy arka atan zenan. Ýöne onuň adamsam...
Bäş agşam
Birnäçe ýyldan soň Ilýin uruşdan öň, ýaş wagtlary ýaşap giden şäherine gelýär. Ýaşlyk söýgüsiniň öňki ýerde ýaşaýandygyny ýa ýaşamaýandygny bilmek...
Ene ýüregi
Pýesa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Enä tagzym-mukaddeslige tagzym” atly kitaby esasynda ýazyldy. Pýesanyň mazmuny   döwrebap. Onda türkmen maşgalasynda enä...

Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 142-nji jaýy.

Teatryň telefon belgileri: kabulhana 36-40-93, kassa 36-42-81.

 

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry 1926-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. 

Bu teatr Merkezi Aziýada ilkinji döredilen rus teatrydyr. Teatr açylanda, onuň ýanynda teatr-studiýa döredilýär. Teatr-studiýany 1929-njy ýylda tamamlan uçurymlar şol wagtky Mollanepes adyndaky baş drama teatrynyň ilkinji döredijilik toparynyň artistleri bolup işe başlaýarlar. Gysga döwürde teatr Türkmenistanyň paýtagtynyň iň köp tomaşaçyly medeni merkezine öwrülýär. 1937-nji ýylda teatra beýik rus şahyry A.S.Puşkiniň ady dakylýar. 

1941-1945-nji ýyllaryň urşy döwründe teatryň artistleri döredijilik toparlarynyň arasyna goşulyp, esgerleriň ruhuny götermek, olaryň ýeňşe bolan ynamyny artdyrmak üçin konsert meýilnamalary bilen frontlarda çykyş etdiler. 

Teatrda dürli döwürlerde W.Feodorow (1937-1940 ýý.) we N.Tekker (1940-1945 ýý.) režissýorlyk edýärler. 1945-nji ýyldan bolsa I.Gromow teatryň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenilýär.

1948-nji ýylda bolan aýylganç ýer titremesinden birnäçe aý soň, teatryň jaýynyň abat galan 1-nji gatynda G.Muhtarowyň «Allan aganyň maşgalasy» atly oýny bilen 1948-1949-njy ýylyň teatr möwsümi açylýar. Biraz wagtdan soňra teatryň täze jaýy gurlup, ulanylmaga berilýär. 

1950-nji ýylyň ortalaryna A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry ýurdumyzyň çäginden daşarda-da tanalyp başlanýar. 1955-nji ýylda Moskwada geçen Türkmen edebiýatynyň we sungatynyň günlerinde teatr A.Çehowyň «Üç uýa», G.Muhtarowyň «Şadyýan myhman» we G.Seýitliýewiň «Jahan» atly iň ajaýyp oýunlaryny tomaşaçylara hödürleýär. Görkezilen spektakllar Moskwa metbugaty tarapyndan ýokary baha mynasyp bolýar.

Türkmenistanyň onlarça belli režissýorlarydyr artistleri bu teatryň işine öz ömürlerini bagyş etdiler. 

Garaşsyzlyk ýyllary içinde teatr özüniň täze ösüş ýoluna gadam basdy hem-de 100-e golaý spektakllar, onlarça edebi-çeper kompozisiýalar tomaşaçylaryň dykgatyna ýetirildi. 

Dürli döwürlerde dramaturglar A.Ostrowskiniň «Özli özümiz, ylalaşarys-la», «Gijigen söýgi», «Agtaran tapar», A.Kristiniň, R.Tomanyň «Wernýeniň öýüniň syry», M.Fermonyň «Bir üçegiň astynda» ýaly ilhalar eserleri goýlup, tomaşaçylar köpçüligine hödürlendi.

2007-nji ýylda teatryň ýanynda teatr studiýasy açyldy. Studiýada häzirki döwürde tomaşaçylarymyzyň söýgüsini gazanan birnäçe zehinli artistler taýýarlanyp ýetişdirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe teatryň taýýarlaýan spektakllarynyň sanawyna dünýä dramaturgiýasynyň nusgawy eserleri goşuldy. Olardan G.Lorkanyň «Bernardo Albanyň öýi», W.Şekspiriň «Otello», «Nadaranyň nogtalanyşy», A.Çehowyň «Wodewil agşamy», N.Ostrowskiniň «Günäsiz günäkärler» atly meşhur eserlerini ýatlamak mümkin. 

Şeýle meşhur eserleriň teatryň sahnasynda goýulmagy režissýorlaryň, artistleriň kämilleşmeginde, şeýle hem tomaşaçylaryň sanynyň artmagynda, umuman, teatr sungatynyň ösmeginde uly ähmiýete eýe bolýar.

Häzirki döwürde teatr öz ösüşiniň täze basgançaklaryna çykýar. Bu teatryň baýry aktýorlarynyň ussatlygynyň hem-de ýaş aktýorlaryň kämillik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanşyklydyr. 

Teatryň režisýory N.Laukert, horeografy A.Lubenes, artistlerinden A.Spiridonow, S.Troiskaýa, , O.Wolkowa, L.Kosonogowa dagylar «Türkmenistanyň at gazanan artisti» adyna mynasyp boldular. Artistler M.Rogow, K.Ataýew, A.Andronowa hem-de A.Jumaýewa  Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileridir. Täze-täze oýunlaryň yzygiderli sahnalaşdyrylmagy aktýorlaryň has-da kämilleşmeklerine tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. 

Bu meselede Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň dörediji adamlaryň tejribelerini artdyrmagyň, olaryň ussatlygyny ýokarlandyrmagyň, döredijilikli we netijeli zähmet çekmäge ähli mümkinçilikleri döretmegiň wajypdygy, şol bir wagtda-da, teatr sungaty üçin ýaş nesilleri ýetişdirmegiň zerurdygy barada berýän tabşyryklaryndan ugur alynýar. 

Teatrda türkmen dramaturglarymyzyň pýesalarynyň sahnalaşdyrylmagyna-da uly üns berilýär. Bu däp teatryň düýbi tutulandan bäri ýola goýlup gelinýär. Häzirki wagtda bu isleg has-da artdy. 

2007-nji ýyldan bäri teatra ýolbaşçylyk edip gelýän, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri A.Rahmanow tarapyndan sahnalaşdyrylan, dramaturg B.Abdyllaýewiň «Umytlar nirede döreýär?», A.Taganowyň «Keseki» powesti esasynda G.Daňatarowyň we S.Nepesowyň «Pereňli», türkmeniň nusgawy şahyry Mollanepesiň adybir dessany esasynda B.Amanowyň «Zöhre we Tahyr», nusgawy şahyrymyz Nurmuhammet Andalybyň adybir dessany esasynda G.Daňatarow bilen I.Stolbunowanyň «Ýusup-Züleýha», türkmen halk ertekileri esasynda sahnalaşdyrylan «Böwenjik», «Hudaýberdiniň başdan geçirenleri», «Kör garga» atly spektakllar dürli ýaşdaky tomaşaçylaryň uly höwes bilen tomaşa edýän sahna eserlerine öwrüldi. 

2018-nji ýylyň “Türkmenistan ― Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan ― Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly eseri esasynda halkymyzyň milli ruhuna mahsus täze sahna eserleriniň döredilmegini gazanmak hem-de döredijilik işgärlerini höweslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan  geçirilen “Ýüpek ýoly ― ýürek ýoly” atly teatr festiwalyna gatnaşmak üçin taýýarlanan M.Hudaýgulyýewiň we A.Rahmanowyň «Ýüreklere ýol»  atly oýny hem paýtagtymyzyň teatr söýüjileri tarapyndan gyzgyn garşylandy.    

Soňky döwürde tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanylan F.Şilleriň «Söýgi we tekepbirlik» atly spektaklynyň ýurdumyza ýörite iş sapary bilen gelen nemes režissýory A.Torwald bilen A.Rahmanow tarapyndan sahnalaşdyrylandygyny bellemek mümkin. 

Özleriniň baý iş tejribelerine daýanýan teatryň döredijilik toparynyň täze-täze sahna eserleri bilen teatr tomaşaçylaryny begendirmäge uly mümkinçilikleri bar.