ARTIST BOLMAK AŇSAT DÄL
Teatryň esasy agramly ýüküni-keşigini çekýän artistler bolýar. Şeýle artistler bütin düýrmegi, on iki süňňi bilen özüne ynanylan keşbiň dünýäsine girmegi başarýarlar
SAHNA USSADY SAÝLAÝAR
Milli teatr sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşýan ussat halypa artistler barada gürrüň gozgalanda, Türkmenistanyň halk artisti Enejan Orazmyradowanyň ady uly hormat bilen tutulýar
Sungatda yz goýan ussat
Daşoguz welaýatynyň iň baýry medeni ojaklarynyň biri hem Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrydyr
TEATR: DÖWRÜŇ KÄMIL KEŞBI
12-16-njy maý aralygynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilmegi, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy
AÝMÄMMET IŞANGULYÝEW
Redaksiýada işimiziň dowamynda edebiýat bilen bagly sowallar ýüze çykyp durýar, şonda işdeşlerimiz we redaksiýanyň işjeň awtorlary bolan halypalarymyz bilen maslahatlaşýarys. Döredijiligine we halypalyk keşbine uly hormat goýýan ýazyjylarymyzyň biri Kömek Kulyýew bilen hem aram-aram maslahatlaşyp, edebi çeşmelerdir ýazylýan makalalar babatda pikir alyşýarys. Ol öňe sürýän pikirini durmuşy mysallar bilen baýlaşdyryp düşündirýär.
AŞGABAT — ÖMÜR ÖRKÜM
Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň gözbaşynda duran ussat halypalar barada gürrüň edilende, ilki bilen, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň nurana keşbi göz öňümizde janlanýar. Ýaşap ýören bolsa, maý aýynyň 1-ine doglan gününe 101 ýyl dolmaly halypa aýdymçy hemişe özüniň merjen şäherimiz Aşgabatda doglandygyna, bu şäherde öz bagtyny tapandygyna buýsanyp, öz döredijiliginde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, uly ösüşlere beslenýän paýtagtymyz bilen bagly aýdymyň...
DÜNÝÄNIŇ IÇINDÄKI DÜNÝÄ
Sungat äleminde teatr — iň gymmatly baýlyk. Köp asyrlyk taryhynda teatrlar hemişe tomaşaçylaryň üns merkezinde bolup, ähli döwrüň sungat söýüjilerini özüne çekýär. Ine, şeýle teatrlaryň hatarynda ýurdumyzyň medeni mirasyna öwrülen Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryny uly buýsanç bilen bellemek bolar. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry (ozalky Mollanepes adyndaky türkmen döwlet akademiki drama teatry) 1929-njy...