Ussady ýatlap...
Irki ýyllarda türkmen kino sungatymyzyň döremegine, berkemegine ýardam eden, türkmen kinematografiýaçylarynyň mugallymy hem halypasy Ýewgeniý Alekseýewiç Iwanow-Barkowdyr
KINO DURMUŞYNDAN PURSATLAR
1955-nji ýylda “Türkmenfilm” kinostudiýasynyň önümi bolan “Aşyr aganyň hötjetligi” atly çeper filminde Antonina Rustamowa Oguljanyň keşbini ussatlyk bilen ýerine ýetirdi
Ömür menzili
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, ilhalar spektakllaryň awtory, görnükli kinorežissýor, ýazyjy, alym, halypa mugallym Baýram Abdyllaýewiň hekaýalary, powestleri, çeper we dokumental filmleri maňa işimde uly ýardam berýär
Döredijilik admalarynyň durmuşyndan
Ýaşan ömrüni teatr we kino sungatynyň ösmegine bagyş edip, ençeme ýatda galyjy keşpleri döredip adygan Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Sabyr Ataýewa
Döredijilik admalarynyň durmuşyndan
Gaýtalanmajak zehini bilen milli teatr sungatymyzyň taryhyna giren «Harmandäli», «Gala», «Türkmennama» ýaly spektakllarda taryhy şahsyýetleriň keşplerini ussatlarça janlandyran, Türkmenistanyň halk artisti,
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanow talyp mahaly režissýorlyk hünärinde okaýan zehinsiz ýoldaşlarynyň birine bir demir kürüşge duz getirip beripdir-de
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
«Döwranyň başdan geçirenleri» atly film surata düşürilýärkä, uzakly günüň argynlygyndan ýaňa halypa artist Akmyrat Bäşimow söwüde arkasyny berip irkilipdir