Aýdogy Gurbanowyň ýatlamalaryndan
Käte-käte geçilen ömür menziline nazar aýlaýaryn. Şonda bile işleşmek miýesser eden zehinli kärdeşlerimiň nurana keşpleri göz öňümde janlanýar.
Dursun Ahmedowanyň DEGIŞMELERINDEN
Dursun Ahmedowa bilen Ýagşymyrat Akyýew sahnada elmydama är-aýalyň keşbini janlandyrýan - eken. Bu ýagdaý olaryň arasyndaky dostlugyň has-da pugtalanmagyna getiripdir.
ARTISTIŇ ÝANDEPDERÇESINDEN
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň artisti Batyr Çaryýew çeper döredijilik bilen meşgullanyşy ýaly, öz kesbi bilen bagly pikir ýöretmelerini-de ýandepderçesine belläp goýýar.
Watan hakda söz açsaň...
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň «Watan jandan ileri» atly pýesasy esasynda goýlan adybir sahna oýny hakda söhbet
Teatr - jadyly dünýä
Teatr!.. Siz teatrda bolup gördüňizmi? Siz teatry meniň söýşüm dek söýýärsiňizmi? Eýsem, siz hyjuwdyr joşgundan doly juwan kalbyňyz hem yhlasyňyz bilen teatry söýýärsiňizmi? 
USSADYŇ ÝOLY
Milli teatr we kino sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşan ussat halypalar barada gürrüň edilende, Türkmenistanyň halk artisti Annamyrat Berdiýewiň ady ilkinjileriň hatarynda tutulýar.
SUNGATYŇ BERDI DÄDESI
Ol hakda bir zatlary kagyza geçiräýmek meýlimiň bardygyny syzdyramda, ýegre dostlarynyň biri, Türkmenistanyň halk artisti Muhammet Bekiýew güldi-de:  — Weý, jan inim, oň ýarasy ýeňil-ä, tut ýakasyndan, «Özüň hakda öz ýazan goşgyň bar eken» diýip, sypdyrma. Alybilseň, şo setirleň ählisi onuň ömür ýoly hakda gürrüň berip durandyr — diýdi.  
SUNGATA BAGLANAN YKBAL
Köpekmyrat ejesinden kakasynyň gargy tüýdügi bilen il göwnüni awlaýşy barada kän gürrüňler eşidipdi. Ol mekdepde okap ýören ýyllary aýdym-saz, drama gurnagynyň işjeň agzalarynyň biridi. Onuň sungata bolan söýgüsine göz ýetiren mugallymlary: «Senden oňat mugallym-a çykar welin, teatr ugrundan gitseň, juda-da ýerine düşer» diýip maslahat berýärler.    
HALYPA HATYRASY MUKADDESDIR
Durmuş diýseň çylşyrymly hem gyzykly. Ol şeýle bir guralypdyr, heý goýaý! Munda adamlar süýji arzuwlar bilen ýaşaýarlar, olaryň hasyl bolmagyny küýseýärler. Aýratynam, ýaşlar şol süýji arzuwlaryň girdabyna düşüp, ondan çykalga gözläp urunýarlar. Esasanam, kär, hünär edinmek, durmuşda öz ýoluňy, ornuňy tapmak meselesinde. Ana, şol hupbatly meselede-de saňa ene-ataň, dost-ýaryň, halypaň kömek etmeli. Il-ä bilemok, meň ykbalymda-ha halypam, sungaty öwreniş ylymlarynyň...
MILLILIK, TEATR,  TOMAŞAÇY
Milli teatr sungaty hakda söhbet açanyňda hormatly Prezidentimiziň «Türkmen medeniýeti» atly kitabyndaky şeýle ajaýyp jümleler kalbyňa dolýar: «Ruhy medeniýet — halk aňyýetiniň ahlak bossanynda güllän köňül arzuw-hyýallaryny wysala ýetirýän egsilmez güýç». Gadymy halkymyzyň müdimi ruhy-edebi hazynasyndan süzülip alnan teatr eserleri teatr sahnasynda herekete geleninden soň, ol tomaşaçylaryň kalbynda öçmejek yz goýýar. Milli ruhy ahwallar bolsa täze, tämiz duýgulary oýarýar we...