Yhlas çagbasy
Asman bulutlydy, daşyndan seretseň, düýäniň örküjini ýatladýan lemmer-lemmer bulutlar daglaryň gerişlerinden geçip, obanyň depesini gallap alyp başlapdylar
Sahna – köňülleriň hemrasy
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmakda, ýurdumyzyň we daşary ýurt nusgawy dramaturgiýasynyň genji-hazynasyny
PURSATLAR
1968-nji ýylyň tomsudy. Moskwa — Aşgabat ýolagçy otlusy Tejen demir ýol menzilinde saklandy. Birnäçe ýolagçy otludan düşüp, Aşgabada gidýän ýolagçylar otla münüp başladylar.
BUÝSANÇLY GANATYM — BEDEW
Türkmen halkynyň akyl-paýhasyndan dörän atşynaslyk sungaty özboluşly aýratynlygy, eýeleýän orny, ýerine ýetirýän hyzmaty bilen tapawutlanýar.
GÖZEL HAJYÝEWA
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň žurnalistika hünäriniň talyby Batyr Kulyýewiň Türkmenistanyň
Türkmenistanyň at gazanan artisti Nina Alekseýewna Şumskaýa
Köpden bäri il arasynda şeýleräk bir pikir dowam edip gelýär: artistiň şahsyýeti bilen onuň döredýän keşpleriniň häsiýetiniň elmydama gabat gelmegi hökman zat däl! Elbetde, bu pikir dogrudyr. Ýöne welin, her halda, gahrymanyň sypatlary ony döredýän artistde göze ilmän hem duranok.
Türkmenistanyň halk artisti Margarita Farajewa
Onuň Aşgabadyň asuda köçeleriniň biriniň ugrundaky ýönekeýje jaýyna eldar sosnalary saýa salyp otyr. Howla girenimden, edil güller baýramçylygyna gelen ýaly, haýran galyp aýak çekipdirin. Howlynyň içinde adyny tutan gülüň bardy, olaryň jana şypa berýän ysy bark urýardy.
Gülsoltan Halmämmedowa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ynsanyň döwletiň iň gymmatly hazynasy hökmünde görülýän zamanasydyr. Hormatly Prezidentimiziň halypa-şägirtlik ýoluna berýän çäksiz üns-aladasynyň neneňsi wajyplygyna ýyl geçdigiçe çuňňur akyl ýetirýärsiň.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülsere Jumaýewa
Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri zähmet ýoluny, zehin-yhlasyny çagalara bagyşlaýan adamlar. Özleri-de şeýle mähriban hem güler ýüzli, üstesine-de, çagalar bilen çaga ýaly gülşüp-degişýärler, ýeri gelende, ýaşululyk öwütlerini hem berýärler. Ylaýta-da, Gülsere Jumaýewany diýsene!