Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow
Ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýudy. Aşgabat atçylyk-sport toplumyndaky baýramçylyk çäresi ir säherden başlanypdy. Toplumyň töweregi adamlardan ýaňa hyň berýärdi. Hemmeler baýramçylyk keýpinde. Şowhunly tanslaram, folklor ansambllarynyň çykyşlaram, milli oýunlaram, sport çärelerem, mahlasy, medeni we sport çäreleriniň ählisi tomaşaçy baryny üýşüripdi.
Türkmenistanyň halk artisti Babageldi Rejebow
Awazanyň kenarynda edebi-sazly kompozisiýalaryň birinde çykyş etmelidi diýen pikir bilen ýola çykan Babageldi Rejebow öňünde nähili bagtly pursatlaryň garaşýanlygyndan bihabardy. Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgiinde hormatly Prezidentimiziň hut öz elinden «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly adyň şahadatnamasy we döwlet nyşany gowşurylanda, ol ömründe ilkinji gezek taýýarlyksyz sahna çykdy. Gahryman Arkadagymyzyň öz zähmetine beren belent bahasyna hoşallygyny beýan etmek üçin ýürek buýsanjyny...
Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew bilen söhbetdeşlik
Biz «Magtymguly Pyragy» medalynyň eýesi, şahyryň keşbini sahnada janlandyrmakda uly işleri amala aşyran Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew bilen teatr sungatynyň aýratynlyklary dogrusynda söhbetdeş bolmagy makul bildik. — Anna aga, ilki bilen mynasyp bolan «Magtymguly Pyragy» medalyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.
Türkmenistanyň halk artisti Akjagül Suwhanowa
Teatryň kaşaň binasyna girenimde, töweregiň dym-dyrslygy birbada howumy basman durmady. «Iş güni dälmikä?» diýen içgepletmeler bilen basgançakdan ýokaryk galyp ugradym. Şol pursat tomaşa zalyndan sazyň, yz ýanyndanam artistleriň şatlyk-şowhunly sesleri eşidildi. Zala bakan ýöräp ugradym. Sahnada täze spektaklyň görkezilişi bolup, teatryň işgärleriniň ählisi diýen ýaly şol ýerde eken. Yzky oturgyçlaryň birinde oturyp, gahrymanymy sahnadan gözledim. Ýöne halypa artist Akjagül Suwhanowany...
Türkmenistanyň halk artisti Annamyrat Berdiýew
Teatr – nähili jadyly söz, jadyly dünýä. Ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademik drama teatrynyň sahnasy. Meşhur teatr ussatlarynyň döreden şowly keşpleriniň şaýady bolan şol gadymy sahna. Şu günler ýurdumyzyň birnäçe halk artistlerini gerdeninde uly söýgi bilen göterip ýören  sahna.
Artist Amangül Mämmetýazowanyň degişmelerinden
Amangül bir jorasy bilen toýa ugrapdyr. Ýolda jorasy oňa ýüzlenip: — Jora jan, meniň şolara barasym, asla ýüzlerini göresim gelenok — diýipdir-de, yzyna gaýtmakçy bolupdyr. Şonda Amangül oňa: — Olaryňam seni göresleri gelip duran däldir. Barmasaň guşlary uçar. Baryp içlerini ýak. Goý, begenmesinler — diýip maslahat berip, ony ýoldaş edinipdir.
Artistleriň durmuşyndan
Türkmenistanyň at gazanan artisti Şat Halykow şäher içindäki dükanlaryň birine girip barýarka ony bir ýigit saklapdyr-da: — Agam, sen artist dälmi? — diýip sorapdyr.  Şatdan «hawa» diýen jogaby alanyndan soňra, ol ýigit has beleň alyp: «Bol, onda meni güldür-dä» diýipdir. Şadyň yhlas edip düşündirjek bolmasy ýigidiň ýele ýanyndan hem geçmändir. Şat özelenip: «Inim, gülesiň, göwnüňi açasyň gelýän bolsa, teatra baraý» diýse-de,...
Töre Annaberdiniň degişmelerinden
Töre Annaberdiýew diýlende, ilki bilen, onuň döreden gülküli keşpleri, gürrüň beren degişmeleri ýadyňa düşýär. Onuň bilen sähel sa- lymlyk gürrüňdeşligem ýazyp ýören adam üçin ullakan baýlyga öwrülýärdi. Sebäbi onuň gürrüňleriniň gahrymanlaryny suratlandyrmak, häsiýet bermek ukyby ussatlygyň çür başydy. Bir ýola onuň bilen gazet üçin söhbetdeşlik taýýarlamaga şol wagtky Mollanepes adyndaky akademiki drama teatryna bardym. Söhbetdeşlige başlamazdan öňürti tas iki sagada...
Ýazyjy, dramaturg Kömek Kulyýew
Halypa ýazyjymyz, dramaturgymyz Kömek Kulyýew bilen gaýybana tanyşlygym biraz irräk wagtlardan başlanan-da bolsa, ýüzbe-ýüz görüşmek nesibäm bu güne ýazylan eken. Halypa ýazyjy bilen Türkmen döwlet medeniýet institutyndaky duşuşygymyz salam-helikden soňra dessine edebiýata ýazyp gitdi. Men Kömek aga gabatlaşsam soraryn diýip, ýyllarboýy aňymda göterip gelen sowallarymy «ýagdyryp» başladym. Sowallarymyň galabasy edebiýatyň esasy meseleleri däl-de, Kömek aganyň şahsy döredijiligi dogrusynda boldy.
Gulmyrat Agabaýewiň degişmelerinden
Teatrda sahna oýnuna taýýarlyk görlüp ýörkä, arakesmeden peýdalanyp, Gulmyrat aga kofe içýär. Artist kärdeşleri bolsa ony gürletjek bolýar. Şonda ol: «Gulmyrat aga-da Gulmyrat aga bolşup maňa hormat goýýanyňyzy bilýärin. Ýöne şu kofe içip otyrkam, maňa «Salawmaleýkimden» başga söz gatmasaňyz, şol maňa gaty uly hormat goýdugyňyz bolýar, ýigitler» diýýär.