Türkmenistanyň halk artisti Tagan Saryýew
“Men sizi göreýin diýip ýördüm. Gabat geleniňiz gowy bolaýdy. Şu gelýän anna güni kakamyň elli ýaşyny belleýäris, baraweriň!” diýip, Taganyň gyzy deňimden geçip gitdi. 
Türkmenistanyň halk artisti Wladimir Aleksandrowiç Berşanskiý
 Hasap edip otursak, A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredilenine 94 ýyl dolýar. Şunça ýyllap ýaşap, işläp ýören teatrda uly ösüşleriň bolandygy,bardygy hem aýan zat. Ýogsa-da teatryň döredijilik toparynda öz döredijilik ýüzüni äşgär görkezen, işe ýürekden berlen, has takygyny aýtsak, teatryň şowly işine ömrüni baglan artistler kän.
Hem aýdymçy, hem artist
Türkmenistanyň at gazanan artisti Daňatar Gurbanow Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda guramaçy bolup işleýär. Öz esasy işiniň daşyndan teatrda sahnalaşdyrylýan spektakllara hem gatnaşýar. Ol teatrda sahnalaşdyrylan «Geçi dawasy», «Basym Gün dogar», «Bezirgen», «Bibijan», «Yşk Allanyň gudraty», «Lukman hekim», «Jemşidiň jamy», «Sallahlar» ýaly spektakllarda dürli häsiýetdäki gahrymanlaryň keşplerini janlandyrdy.
Türkmenistanyň halk artisti Çary Işangulyýew
Kimler ony kino artisti, ýene birleri bolsa teatr režissýory hem artisti hökmünde tanaýarlar. Onuň ussatlygyna, adamkärçiligine hormat goýýardylar. Meniň üçin bolsa ol – durmuş mugallymymdy... 
Türkmenistanyň halk artisti Hajy Annamämmedow
Ömrüň paýawlanyp barýanlygyny duýman, entek halkyňa aýtmaly zadyňy aýdyp ýetişmezlikden elhenç zat ýok bolsa gerek. Türkmenistanyň halk artisti Hajy Annamämmedowyň aradan çykmazyndan üç-dört gün öň ikimiziň aramyzda bolan gürrüňde men muňa doly göz ýetirdim.
Dramaturg Şamyrat Taganow
Şamyrat Taganow 1924-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Öküzyap obasynda doguldy. Ol 1959-njy Daşoguz şäherindäki oba hojaiyk tehnikumyny tamamlap, tokaý hojalygynda direktor, 1965-nji ýyldan Akdepe etrabyndu öň neşir edilen «Watan» gazetinde edebi işgär bolup işledi.