Türkmenistanyň at gazanan artisti Annamyrat Myradow
Halk arasynda “il gözi terezi” diýlen dana söz bar. Bu many has beterem döredijilik bilen iş salyşýan adamlara degişli ýaly bolup dur. Olaryň durmuşam, edýän işem mydama iliň gözüniň alnynda.
    Amangül Mämmetyazowanyň degişmelerinden
—    Myhmançylykda zenanlaryň esasy aladasynyň öý eýesiniň ähli zadyny birlaý gözden geçirip, oňa baha bermekden ybarat bolýandygy-ha tebigy ýagdaý. Onsoň, şular ýaly myhmançylyklaryň birinde iki aýal pyşyrdaşýar diýýär
Teatr durmuşdan başlanýar
Döredijilik adamlary, aýratynam teatr işgärleri bilen söhhetdeşlik etmegiň yşkyna düşeniňde her sapar heniz gulaklary kamata getirilmedik delje sowallary  taýyarlamaga jan edýärsiň.
Nurmuhammet Keşşikowyň ýatlamalaryndan
—    1972-nji ýylda ýurdumyzyň ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda iňlis dramaturgy W.Şekspiriň «Romeo we Žulýetta» atly tragediýasy sahnalaşdyryldy. Bu tragediýada iki ýaş juwanyň arasyndaky söýgi barada täsin söhbet edil- ýärdi. Dramaturgiýanyň atasy hasaplanylýan W.Şekspiriň goşgy setirleri bilen ýazan bu tragediýasyny belli terjimeçi A.Berdiýew türkmen diline terjime edipdi.
«Keçpelekden» başlanan keşpler
Türkmenistanyň halk artisti Näzik Gurbanowa Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň aktýoryň ussatlygy we sahna dili kafedrasynyň uly mugallymy. Biz oňa hormat bilen «Salam, mugallym!» diýip ýüzlenýäris.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Mamagül Durdyýewa
Ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnasynda sahnalaşdyrylyp, ençeme ýyllaryň dowamynda teatryň sahnasyny bezäp, halk köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan, maşgala agzybirligi barada gürrüň berýän, ýazyjy Nobatguly Rejebowyň pýesasy esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň sahnalaşdyran «Gabanjaň gelin» atly sahna oýny megerem teatr muşdaklarymyzyň ýadynda bolsa gerek.
Öwezguly Gelenowyň ýatlamalaryndan
— Bu dünýäde döretmegiň özi bir uly bagt. Artist hökmünde keşp döretmek bagtynyň ykbalyma düşenine müňde bir razydyryn. Şeýle döredijilik pursatlarym «Seýis» atly çeper filmde köp boldy. Bu filmde men seýis Oraz aganyň keşbini janlandyrmak üçin, Halkara atçylyk sport toplumynda atlara iým berýän, olary suwa düşürip, ýuwup arassalaýan, nal kakýan, gije atlara şöwür çekdirýän, umuman bedewi janyna deňeýän adamlaryň...