Türkmenistanyň halk artisti Orazmyrat Gummadow
 Oňa ýöne ýerden ýetilmeýär. Kän-kän ýyllar, üstünde mazaly çorba sowadylan beýik işler, egsilmez tejribe gerek. Dogrusy, biziň halypany tanaýşymyz «Kemine» çeper filminden, «Ajaýyp» filmindäki Garagijeniň keşbinden aňry geçmeýän eken.
Ýatlamalar...
Türkmenistanyň halk artisti Nurjemal Söýünowa:  - Men Sabyr Ataýewanyň işine-de, durmuşyna-da mazaly ýetik. Onuň gowy sypatlary kändi. Ýöne, men onuň diňe oňat artistligini, ýagny, kärine ökdelegini aýtmakçy.  Ikimiz dublýor bolubam kän keşpde oýnadyk. Galyberse-de, kärdeşler biri-biriniň işini synlagyç bolýar.
ARTISTLERIŇ DURMUŞYNDAN
«Şeýdäýsene!» Bir gün artist Çary Hommadowa kärdeşi, Türkmenistanyň at gazanan artisti Juma Kowusow: — Çary, pylany menden karz pul soraýar welin, bersemmikäm, bermesemmikäm, sen ony maňa garanda has içgin tanaýarsyň? — diýip sorapdyr.
Goşa Japarow
Goşa Japarow aýna ýaly tämiz ýoda bilen adaja ýöräp gelşine, birdenkä saklandy. Ne sebäbe saklananynam birbada bilmedi. Töweregine göz aýlap, üsti saýaly boş oturgyçlaryň birine çökdi. Elindäki gazet düýrmesini, gaýyş elbukjasyny gapdalynda goýdy.
Muhammet BEKIÝEW
— Megerem ynsan durmuşyny kitapsyz göz öňüne getirip bolmasa gerek. Kitap paýhas çuňlugy bolup, okyjyny biri-birinden gyzykly wakalaryň jümmüşine alyp gidýär. Käwagt bir gezek okan kitabyňy täzeden ele alyp, onuň sahypalaryny täzeden agtaranyňy-da duýman galýarsyň.
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Seýitnepes Nepesow
Sazlaşykly bitewi topary döredýän artistler, dirižýorlar, ho- reograflar, lybasçylar sahnany janlandyryp, ony beýik sungata öwürýärler. Biz — tomaşaçylar hem ajaýyp owadanlyga goşulmak üçin sahna tomaşa etmäge gelýäris. Ol bizi beýgeldýär, ganatlandyrýar, ruhlandyrýar.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwez Hudaýgulyýew
Döredijilik zehini açylan hakyky sungat ussatlary islendik durmuş meselesine hem şeýle jaýdar jogaby beräýýärler. özlerem şol meselä diňe üşüklilik nazaryny aýlap, hiç hili kynçylyk çekmezden dogry çözgüdi tapmagy başarýarlar.
Magtymgulynyň Meňlisi
Çagalyk döwrümizde ejem her gezek belli artist we kinorežissýor Alty Garlyýewiň surata düşüren «Magtymguly» atly çeper filmi görkezilerdi welin, «Hany, ýuwaş boluň, Güljan daýzaňyzy gör- kezýärler» diýip, biziň ünsümizi mawy ekrana çekerdi. Şol ümsümlik tä çeper film gutarýança dowam ederdi. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi barada gürrüň berýän çeper film tamamlanandan soňra, ol: «Wah, Güljan pahyr, gezip...
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady Süleýman EMINOW
     Gözellik diýen zada her kim birhili düşünýär. Kim ony geýýän eşiginde görse, kim tebigatda görýär. Kimler bolsa öz zähmeti bilen ynsana ruhy lezzet paýlamagy, ynsan kalbyny bu nurana dünýäniň täsinligi bilen dolap almagy baryp ýatan gözellik hasaplaýar. Ine, sungat ýolunda ynsanlara ajaýyp pursatlary, egsilmez ruhubelentligi paýlaýan keşplerde çykyş edip gelýän ussat artist Süleýman Eminow hem ençe- me ýyllardan...