Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowa
Çaga göwünli, pespäl hem sada bu mährem zenany ýurdumyzyň Baş drama teatrynyň sahnasynda goýlan «Gelinleriň gozgalaňy» spektaklyny görenleriň ýedi ogully, ýedi gelinli talapkär gaýynene hökmünde tanaýany haýsy, teleýaýlymlarda berilýän gülküli sahnalarda görenleriň «Ozzy eje» diýip tanaýany haýsy, gepiň gysgasy, ýurdumyzda ony uly-kiçi hemmeler tanaýar. Çünki ol her gezek sahna çykanda, öz ýüreginiň üstünden köpri gurup, tomaşaçylaryň hemmesini ondan geçirmegi başarýar.
Haýtmyrat DURDYÝEWIŇ DEGIŞMELERINDEN
Keseliňe ynanan bolmaz Kärdeşleriniň biri: — Haýtmyrat, dost. Maňa şu gün işden rugsat alyp ber. Gözüme bir zad-a boldy. Ähli zady goşa görkezip dur — diýip zeýrenipdir.
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Baýram Abdyllaýew
Meniň ýagşylykda ýatlaýanym ussat halypam, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, ilhalar spektakllaryň awtory, görnükli kinorežissýor, ýazyjy, alym, halypa mugallym Baýram Abdyllaýew. Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz merhum sungat ussatlarymyzy hatyralap, «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglady. Şolaryň arasynda Baýram Abdyllaýewiň-de adynyň bolmagy bizi — şägirtlerini diýseň buýsandyrdy.
REŽISSÝOR—TEATRYŇ ÝÜZI
Golaýda biz Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň baş režissýory Akynazar Hommyýew bilen söhbetdeş bolanymyzda, ol teatr sungatyna gelşi, režissýorlygyň aýratynlyklary dogrusynda şeýle gürrüň berdi. 
Aman Sapardurdyýewiň ýatlamalaryndan
— Ýedi ýaşym dolanda, mekdebe gitdim. Ýöne boýum gaty kiçi bo- lansoň, mugallym: «Bar, öýüňize gaýt. Entek köpräk gawun iý-de, ulal. Onsoň biz seni okadarys» diýdi.
Annamyrat Berdiýew, Türkmenistanyň halk artisti
— Aktýorlyk sungaty hakda şeýle bir kesgitleme bar: «Aktýoryň şahsy dünýägaraýşy onuň döredijiliginiň düýp özenidir» diýilýär. Ine, şu söz kim tarapyndan aýdylan hem bolsa, juda ýerlikli aýdylypdyr. Sebäbi öz şahsy dünýägaraýşyň, içki baý medeniýetiň, bilimiň bolmasa, köpüň öňüne çykmak kyn. 
Türkmenistanyň halk artisti Abdylla Ýakubow
1949-njy ýylyň çigreklije güýzi. Hortaň ýigdekçe Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň gapysyny umyt bilen açdy. Matlabyny aýtdy. -    Artist boljak diýsene! – teatryň direktory uludan bir demini aldy. 
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Myrat Nyýazow
Zehin! Bu Alla tarapyndan adamzada berlen peşgeşleriň  iň gowularynyň biri bolsa gerek. Çünki dünýädäki täsin hem ajap zatlaryň aglabasy zehiniň täsiri bilen döreýär. Şonuň üçin adamlar zehine uly sarpa goýýarlar, zehinli adamlara ýürekleriniň töründen ýer berýärler. Zehinliler öz başarnyklaryny hiç zatdan ätiýaç etmän, halka Watana paýlaýarlar. Olaryň halka, Watana getiren, getirýän peýdalary gör, näçekä? Sanardan kändir.
Türkmenistanyň halk artisti Berdi Mollaýew
 Halka hyzmat edýän hakyky sungat hemişe ynsanyň belent maksatlaryny wasp edýär, durmuş gözelligine guwanç duýgusyny oýarýar, ýaşaýşa hyjuw döredýär. Ýagşyny belende göterende-de, ýamany ýazgaranda-da sungat mydama durmuşy teswirleýär, ynsan kalbyny hyjuw bilen joşdurýar, geljege ynam döredýär.
Ýatlamalar
Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Hajyýewa:  —    Aýlar aýlanyp, ýyllar geçdigiçe halypa artistler baradaky ýatlamalar serime dolýar. Şol pursat belli artist, kinorežissýor Alty Garlyýew baradaky ýakymly ýatlamalar çagalyk ýyllaryma alyp gidýär.