TAGAN SARYYEWIŇ DEGIŞMELERINDEN
1942-nji ýylda Gökdepäniň etegindäkl obalaryň birinde dünýä inen Tagan Saryýew çagalykdan öz wäşiligi, alçak degişgenligi bilen deň-duşlaryna, mugallymlaryna özüni aldyrýar. 1941-1945-nji ýyllaryň urşy tamamlanandan soň, Taganlaryň maşgalasy Aşgabada göçüp gelýär hem-de ol häzirki 14-nji orta mekdepde okaýar.
USSADYŇ ÝOLY
Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradowyň döredijilik dünýäsi barada kelam agyz.
Haýtmyrat Durdyýewiň DEGIŞMELERINDEN
«Lukmana görünäýýäs...» Haýtmyrat Durdyýew dagy sahnada täze oýun goýýan ekenler. Onuň gülküli keşp döredýän kärdeşleriniň biriniň, ol gün hiç keýpi bolmandyr.
TANS SUNGATY BARADA
Tans — çeperçilik keşpleriniň adam bedeniniň sazlaşykly hereketleriniň serişdeleri we manyly ýagdaýlarynyň ritmiki taýdan dürs hem üznüksiz çalşygy bilen döredilýän sungatyň görnüşi.
Gülälek AKMYRADOWA
Türkmenistanyň Baş drama teatrynyň režissýory: — Ýurduň ösüşine, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasatyna sesiňi goşmak medeniýet işgärleri üçin uly borç hem beýik buýsançdyr.
TÜRKMENISTANYŇ HALK ARTISTI ORAZMYRAT GUMMADOW
Hereketiň nyşany diýlende, ilki bilen aýlawly, göni, ýokaryk-aşak, gapdala ýol-ugur görkeziji şekiller göz öňüňde janlanýar. Meniň üçin bolsa, eli ýantorbaly işe tarap, özi hem, edil toýa barýan ýaly şähdaçyk, güler ýüzli, gadamlary hem batly adam göz öňüme gelýär. Ol adam Orazmyrat Gummadow.
Aýdogy Gurbanowyň ýatlamalaryndan
Käte-käte geçilen ömür menziline nazar aýlaýaryn. Şonda bile işleşmek miýesser eden zehinli kärdeşlerimiň nurana keşpleri göz öňümde janlanýar.
Dursun Ahmedowanyň DEGIŞMELERINDEN
Dursun Ahmedowa bilen Ýagşymyrat Akyýew sahnada elmydama är-aýalyň keşbini janlandyrýan - eken. Bu ýagdaý olaryň arasyndaky dostlugyň has-da pugtalanmagyna getiripdir.
ARTISTIŇ ÝANDEPDERÇESINDEN
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň artisti Batyr Çaryýew çeper döredijilik bilen meşgullanyşy ýaly, öz kesbi bilen bagly pikir ýöretmelerini-de ýandepderçesine belläp goýýar.
Watan hakda söz açsaň...
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň «Watan jandan ileri» atly pýesasy esasynda goýlan adybir sahna oýny hakda söhbet