Orazdurdy Hojaýewiň DEGIŞMELERI
Türkmenistanyň halk artisti Orazdurdy Hojaýew milli teatr we kino sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşan artistleriň biri hökmünde giňden tanalyar.
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
  1967-nji ýylyň tomus aýlarynda belli kinorežissýor, Türkmenistanyň halk artisti Meret Atahanow özbegistanyň Hywa şäherinde belli dramaturg Guseýin Muhtarowyň «30-njy ýyllar» taryhy dramasy esa- synda «Ýanýan arabanyň ýoly» atly çeper filmi surata düşürýärdi. Şol filmde ussat artistler Artyk Jallyýew, Akmyrat Bäşimow, Şükür Kulyýew dagylar esasy keşplerde surata düşýärdiler.
ARTISTLERIŇ DURMUŞYNDAN
Günüme goyanog-a... Gyş günleriniň birinde Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguljan Bekiýewa gowja sowuklapdyr. Ol yzyny üzmän üsgürýärmişin. Edil bilgeşleýin bolýan ýaly, şol ýagdaýa onuň kärdeşleriniň biri hem düşüpdir. Olar sahna çykmazynyň öňýany gezekleşip diýen ýaly üsgürýärmişler.
TEATR REŽISSÝORY GELDI SEÝDIÝEW
Biziň söhbedimiz tanymal teatr režissýory Geldi Seýdiýew hakynda. Ol 1940-njy ýylda Tejen şäherinde dünýä inýär. Orta mekdebi tamamlandan soň, Moskwanyň A.W.Lunaçarskiý adyndaky Döwlet teatral institutynyň teatr bölümine okuwa girýär.
Ilkinjileriň biri
Ol bu günem adatdakysy ýaly säher çagy paýtagtymyzyň köçeleriniň birinden teatra tarap ýöräp ugrady. Ol sagyndan, solundan geçýänleriň käsi bilen baş atyp salamlaşsa, käsi bilen ýörite durup saglyk-amanlyk soraşýardy.
Türkmenistanyň halk artisti Welmyrat Amanow bilen söhbetdeşlik
Garaşsyz Diýarymyzyň Baş drama teatrynda biregne elli ýyla golaý işläp gelýän bu ýaşuly artist bilen duşuşyp, söhbetdeş bolmagy köpden bäri arzuw edip ýördüm. Ynha, günleriň bir güni meniň bu arzuwym hasyl boldy oturyberdi. Göwün güneşi ýüzünde ýylgyryp duran ýaşuly artist bizi türkmen açyk göwünliligi bilen garşylady.
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýew diýseň talapkär adam bolupdyr. «Aýgytly ädim» kinofilmi surata düşüriljek bolnanda, Artyk Babalyň keşbine Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanowy tassyklapdyr.
Halbike Dowyýewanyň Degişmelerinden
«Şemal gaýdyraýmasyn!..» Bir gün Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewa bir ýere howlugyp, hasanaklap barýan eken. Yanyndaky ýoldaşy onuň bolup barşyny synlapdyr-da: «Jora jan, beýdip top ýaly togarlanmasana!» diýip, ony ýaňsylapdyr.