Dramaturg Şamyrat Taganow
Şamyrat Taganow 1924-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Öküzyap obasynda doguldy. Ol 1959-njy Daşoguz şäherindäki oba hojaiyk tehnikumyny tamamlap, tokaý hojalygynda direktor, 1965-nji ýyldan Akdepe etrabyndu öň neşir edilen «Watan» gazetinde edebi işgär bolup işledi.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Annamyrat Myradow
Halk arasynda “il gözi terezi” diýlen dana söz bar. Bu many has beterem döredijilik bilen iş salyşýan adamlara degişli ýaly bolup dur. Olaryň durmuşam, edýän işem mydama iliň gözüniň alnynda.
    Amangül Mämmetyazowanyň degişmelerinden
—    Myhmançylykda zenanlaryň esasy aladasynyň öý eýesiniň ähli zadyny birlaý gözden geçirip, oňa baha bermekden ybarat bolýandygy-ha tebigy ýagdaý. Onsoň, şular ýaly myhmançylyklaryň birinde iki aýal pyşyrdaşýar diýýär
Teatr durmuşdan başlanýar
Döredijilik adamlary, aýratynam teatr işgärleri bilen söhhetdeşlik etmegiň yşkyna düşeniňde her sapar heniz gulaklary kamata getirilmedik delje sowallary  taýyarlamaga jan edýärsiň.
Nurmuhammet Keşşikowyň ýatlamalaryndan
—    1972-nji ýylda ýurdumyzyň ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda iňlis dramaturgy W.Şekspiriň «Romeo we Žulýetta» atly tragediýasy sahnalaşdyryldy. Bu tragediýada iki ýaş juwanyň arasyndaky söýgi barada täsin söhbet edil- ýärdi. Dramaturgiýanyň atasy hasaplanylýan W.Şekspiriň goşgy setirleri bilen ýazan bu tragediýasyny belli terjimeçi A.Berdiýew türkmen diline terjime edipdi.
«Keçpelekden» başlanan keşpler
Türkmenistanyň halk artisti Näzik Gurbanowa Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň aktýoryň ussatlygy we sahna dili kafedrasynyň uly mugallymy. Biz oňa hormat bilen «Salam, mugallym!» diýip ýüzlenýäris.