Ilkinjileriň biri
Ol bu günem adatdakysy ýaly säher çagy paýtagtymyzyň köçeleriniň birinden teatra tarap ýöräp ugrady. Ol sagyndan, solundan geçýänleriň käsi bilen baş atyp salamlaşsa, käsi bilen ýörite durup saglyk-amanlyk soraşýardy.
Türkmenistanyň halk artisti Welmyrat Amanow bilen söhbetdeşlik
Garaşsyz Diýarymyzyň Baş drama teatrynda biregne elli ýyla golaý işläp gelýän bu ýaşuly artist bilen duşuşyp, söhbetdeş bolmagy köpden bäri arzuw edip ýördüm. Ynha, günleriň bir güni meniň bu arzuwym hasyl boldy oturyberdi. Göwün güneşi ýüzünde ýylgyryp duran ýaşuly artist bizi türkmen açyk göwünliligi bilen garşylady.
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýew diýseň talapkär adam bolupdyr. «Aýgytly ädim» kinofilmi surata düşüriljek bolnanda, Artyk Babalyň keşbine Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanowy tassyklapdyr.
Halbike Dowyýewanyň Degişmelerinden
«Şemal gaýdyraýmasyn!..» Bir gün Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewa bir ýere howlugyp, hasanaklap barýan eken. Yanyndaky ýoldaşy onuň bolup barşyny synlapdyr-da: «Jora jan, beýdip top ýaly togarlanmasana!» diýip, ony ýaňsylapdyr.
Çary BERDIÝEW, Türkmenistanyň halk artisti
—    Sahnada «Alp Arslan» spektakly dowam edýär. Alp Arslan goşuny bilen barýarka ýolda olara türkmenler duşýar. Olaryň serdarlary beýik soltana tagzym edip: —    Eý, beýik Soltan! Seret, bu dumanly daglara, bossanly baglara, ümmülmez sähralara! Bu daglar, bu baglar, bu sähralar biziň topra- gymyz, türkmeniň ýurdy. Olary goramak üçin, geliň, bir Tuguň daşyna jem bolalyň! — diýýär. Baýdaklar dikilýär, çadyrlar gurulýar, dabara...
Türkmenistanyň halk artisti Sary Garryýew
  Her ýurduň, döwletiň belli-belli şahsyýetleri bar. Olar halkyň kalbyndan hiç wagt çykmaýarlar. Isle şahyr, isle artist bolsun, olar il arasynda uly abraýa eýe. Adamlar olary unutman, häli-şindi ýatlap durýarlar. Uly iliň aňynda yz galdyryp gidenleriň birem meşhur artistimiz Sary Garryýewdir. 1906-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Balkan welaýatynyň Serdar (ozalky Gyzylarbat) şäherinde dünýä inýär.
Teatr režissýory Isidor Grigorýewiç Gromow
Isidor Grigorýewiç Gromowyň ady Türkmenistanyň teatr sungatynyň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.   ...Ol Türkmenistana 1945-nji ýylda gelýär. Gelen badyna hem A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatryna baş režissýorlyga bellenýär. O döwürler bu teatryň ahwaly gaty bir öwerlik däldi: artist kadrlary-da, teatryň repertuary-da ýagdaýlydy. 
Türkmenistanyň halk artisti Ýolaman Hummaýew
 Özümiň sungata dahyllylygym sebäpli, sungat wekilleriniň ömrüni, döredijiligini ýakyndan öwrenýärin.  Olaryň terjimehaly, bu uly ýolda bitiren hyzmatlary hakda içgin gyzyklanýaryn. Olaryň käbirleriniň ömri, döredijilik ýoly, halkyna hyzmaty sende ýatdan çykmajak yz galdyrýar. Nusga alarlyk höwes döredýär. Ine, şeýle adamlaryň biri hem Ýolaman Hummaýewdir.
PURSATLAR
Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşan ussat halypalaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti, şol döwürdäki Türkmen döwlet pedagogik sungat institutynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň müdiri bolan Bäşim Artykowdyr.