AÝMÄMMET IŞANGULYÝEW
Redaksiýada işimiziň dowamynda edebiýat bilen bagly sowallar ýüze çykyp durýar, şonda işdeşlerimiz we redaksiýanyň işjeň awtorlary bolan halypalarymyz bilen maslahatlaşýarys. Döredijiligine we halypalyk keşbine uly hormat goýýan ýazyjylarymyzyň biri Kömek Kulyýew bilen hem aram-aram maslahatlaşyp, edebi çeşmelerdir ýazylýan makalalar babatda pikir alyşýarys. Ol öňe sürýän pikirini durmuşy mysallar bilen baýlaşdyryp düşündirýär.
AŞGABAT — ÖMÜR ÖRKÜM
Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň gözbaşynda duran ussat halypalar barada gürrüň edilende, ilki bilen, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň nurana keşbi göz öňümizde janlanýar. Ýaşap ýören bolsa, maý aýynyň 1-ine doglan gününe 101 ýyl dolmaly halypa aýdymçy hemişe özüniň merjen şäherimiz Aşgabatda doglandygyna, bu şäherde öz bagtyny tapandygyna buýsanyp, öz döredijiliginde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, uly ösüşlere beslenýän paýtagtymyz bilen bagly aýdymyň...
DÜNÝÄNIŇ IÇINDÄKI DÜNÝÄ
Sungat äleminde teatr — iň gymmatly baýlyk. Köp asyrlyk taryhynda teatrlar hemişe tomaşaçylaryň üns merkezinde bolup, ähli döwrüň sungat söýüjilerini özüne çekýär. Ine, şeýle teatrlaryň hatarynda ýurdumyzyň medeni mirasyna öwrülen Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryny uly buýsanç bilen bellemek bolar. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry (ozalky Mollanepes adyndaky türkmen döwlet akademiki drama teatry) 1929-njy...
NUSGAWY ESERIŇ TÄZE ÖMRI
Ýurdumyzyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülälek Akmyradowanyň režissýorlygynda sahnalaşdyrylan dünýä belli rus ýazyjysy hem dramaturgy Anton Pawlowiç Çehowyň «Aýy» atly pýesasyna tomaşa edeniňden soň, şeýle pursaty başdan geçirýärsiň: durmuşyň jümmüşinde ýaşap, ony öz ybratly ykbalyň bilen bezeseň we ynsan diýen belent adyňy haklap, ýagşylykda yz galdyrsaň, ana, şol bütin ömrüňe degýän möhüm zat....
Teatr suratkeşi Bäşim Garajaýew
Ýaldyrap dogan günüň nury Aşgabadyň baglaryny hasam görke getirdi. Baglaryň al-elwan gülleriň arasyndan suw düwmeleri atylyp çykýardy. Gün şöhlesi suw damjalaryna düşüp, älemgoşar emele getirýärdi. Bu görnüş diýseň gözellikdi.
DAŞ ÝARAN ZEHIN
Sungat baryp, gadymdan bäri mukaddes saýylypdyr. Bu inçelikleri, ajaýyplyklary döredýänem halk, oňa teşne bolýanam. Ol döredijilik ynsanyň kalbyndan syzylyp çykýan jadyly güýçdür. Halk oňa kalbynyň töründen orun beripdir.
«Garybymdan» başlanan ýol
Türkmen opera sungatynyň pajarlap ösmegine ägirt uly goşant goşan Maýa Kulyýewa bilbil owazy bilen halkymyzyň ruhy dünýäsini belende göterdi. Ussat aýdymçy «Zöhre-Tahyr», «Leýli-Mejnun», «Şasenem-Garyp», «Abadan», «Aýna» ýaly operalarda baş gahrymanlaryň keşplerini ýatda galyjy we ynandyryjy janlandyrmagy başaryp, tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy. Ol ýaşlaryň ukyp-başarnygyny ýüze çykaryp, özi ýaly tanymal sungat ussady bolup ýetişmegi barada alada etdi.
ROWAÝATA ÖWRÜLEN ÖMÜR
Ol ata-enesinden: – Gyzym, balam – diýen sözi eşitmedi. Asla olaryň kimdigini, neneňsi adamlardygyny bilmän galdy. Ýeke ata-enesiniň däl, başga ýakynlary, hatda goňşy-golamlary barada-da öňde soňda bilip bilen zady bolmady.Hiç kim onuň öz adyny, atasynyň adyny bilmedi.