BAGTYYARLYK DOWRÜNIŇ TEATR SUNGATY
Döwletiň iň bir möhüm ugurlarynyň biri bolan medeniýet-sungat ulgamy hem bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhy bilen ruhlanyp, has belent derejelere çykdy. Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, 2009-njy ýylda döwlet baýramçylyklarynyň hataryna Medeniýet we sungat işgärleriniň güni girizildi.
Sary Garryly gürrüňler
Bir gezek Sary Garryýew Sahy Jepbarowyň konsertinden soň, oňa ýüzlenip: —Sag bol, Sahy, hezil etdim. Ýüz ýaşadym - diýipdir.
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
Sungat işgärleri degişgen bolýarlar. Bir gezek Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejebowy we Türkmenistanyň halk artisti Welmy- rat Amanowy telewideniýä gepleşige ýazga çagyrypdyrlar. Gepleşige goşgy ýazýan ýaşlaryň hem käbiri gatnaşýan eken.
BEDEW ÜSTÜNDÄKI ÝELGAMAK
Bu sözbaşyny özüm oýlap tapmadym. Öňräk «Zwezda» teleýaýlymynda sirk ussady hem adygan teležurnalist Edgard Zapaşnynyň gepleşigi ýüpsüz daňana dönderdi oturyberdi. Telewi- zoryň ekranyny dolduryp, şabrap duran ak silkme telpekli, ezýaka köýnekli, aýaklary teletin ädikli ýigitler bedew segredip ugradylar weli, aňk bolanymy duýmandyrynam.
Türkmenistanyň halk artisti Nazar Bekmiýew
Zeberdes han, Ahmet wezir, Gara Mürze, Oraz baý, Mele baý, Zemlýanika, Suhan gaty, Öwelek... Bu sanalan atlar Türkmenistanyň halk artisti Nazar Bekmiýewiň teatryň sahnasynda döreden keşpleriniň iňňän çaklaňja sanawy. Gylyk-häsiýeti, aň düşünjesi, oturyşy-turşy biri-biriniňkiden düýpgöter tapawutlanýan adamlaryň hemmesiniň keşbini ýerine ýetirýäniň bir adamdygyny göz öňüne getirmek gaty kyn.
Zehin bilen zähmet sazlaşanda
Kärleriň arasynda şeýle bir kär bar. Bu kärdäkiler ynsanlara ruhy lezzet paýlaýarlar, olary ýagşylyga, kalby päklige çagyrýarlar. Bu käriň eýelerine artist diýýärler. Şeýle ýagşy niýetli käriň eýeleri bilen gürrüňdeş bolmak, olaryň döredijilik we durmuş ýoly baradaky pikirlerini diňlemek, elbetde, ýakymly.
SAHNA — ARTISTIŇ BAGTY
Öňki söhbetdeşlikde bolşy ýaly, bu gezegem gürrüňi halypalardan başladyk. Ol heniz Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talybyka, Oguldurdy Mämmetgulyýewa, Öwlüýäguly Kulyýew ýaly sungat ussatlaryndan diňe bir tälim däl, eýsem, olaryň sungatyny, keşplerini kalbyna göçürip alypdy.
ZENAN ÝÜREGINIŇ AÝDYMÇYSY
Türkmen dramaturgiýasyny birnäçe ajaýyp eserler bilen baýlaşdyran Guseýin Muhtarow, Towşan Esenowa, Bazar Amanow, Berdi Kerbabaýew, Garaja Burunow ýaly dramaturglarymyzyň döredijiligi öwrenilmäge mynasypdyr. Bu babatdan, şahyr, ilkinji zenan dramaturg, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Towşan Esenowanyň adyny hormat bilen ýatlap bolar
ARTYGYŇ EJESI
Men o mahallar häzirki Türkmenbaşy şäheriniň ýerli telestudiýasynda işleýärdim. «Aýgytly ädim» çeper filmi ýaňy görkezilip başlanypdy
SAHNADA TAPLANAN ZEHIN
Her ýylyň 27-nji iýunynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly dabara bilen bellenilip geçilýär