SAHNA — ARTISTIŇ BAGTY
Öňki söhbetdeşlikde bolşy ýaly, bu gezegem gürrüňi halypalardan başladyk. Ol heniz Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talybyka, Oguldurdy Mämmetgulyýewa, Öwlüýäguly Kulyýew ýaly sungat ussatlaryndan diňe bir tälim däl, eýsem, olaryň sungatyny, keşplerini kalbyna göçürip alypdy.
ZENAN ÝÜREGINIŇ AÝDYMÇYSY
Türkmen dramaturgiýasyny birnäçe ajaýyp eserler bilen baýlaşdyran Guseýin Muhtarow, Towşan Esenowa, Bazar Amanow, Berdi Kerbabaýew, Garaja Burunow ýaly dramaturglarymyzyň döredijiligi öwrenilmäge mynasypdyr. Bu babatdan, şahyr, ilkinji zenan dramaturg, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Towşan Esenowanyň adyny hormat bilen ýatlap bolar
ARTYGYŇ EJESI
Men o mahallar häzirki Türkmenbaşy şäheriniň ýerli telestudiýasynda işleýärdim. «Aýgytly ädim» çeper filmi ýaňy görkezilip başlanypdy
SAHNADA TAPLANAN ZEHIN
Her ýylyň 27-nji iýunynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly dabara bilen bellenilip geçilýär
ARTIST BOLMAK AŇSAT DÄL
Teatryň esasy agramly ýüküni-keşigini çekýän artistler bolýar. Şeýle artistler bütin düýrmegi, on iki süňňi bilen özüne ynanylan keşbiň dünýäsine girmegi başarýarlar
SAHNA USSADY SAÝLAÝAR
Milli teatr sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşýan ussat halypa artistler barada gürrüň gozgalanda, Türkmenistanyň halk artisti Enejan Orazmyradowanyň ady uly hormat bilen tutulýar
Sungatda yz goýan ussat
Daşoguz welaýatynyň iň baýry medeni ojaklarynyň biri hem Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrydyr
TEATR: DÖWRÜŇ KÄMIL KEŞBI
12-16-njy maý aralygynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilmegi, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy