Döredijilik admalarynyň durmuşyndan
Gaýtalanmajak zehini bilen milli teatr sungatymyzyň taryhyna giren «Harmandäli», «Gala», «Türkmennama» ýaly spektakllarda taryhy şahsyýetleriň keşplerini ussatlarça janlandyran, Türkmenistanyň halk artisti,
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanow talyp mahaly režissýorlyk hünärinde okaýan zehinsiz ýoldaşlarynyň birine bir demir kürüşge duz getirip beripdir-de
Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan
«Döwranyň başdan geçirenleri» atly film surata düşürilýärkä, uzakly günüň argynlygyndan ýaňa halypa artist Akmyrat Bäşimow söwüde arkasyny berip irkilipdir
KINO DURMUŞYNDAN PURSATLAR
Sungat adamlary ysnyşdyrmagyň bir serişdesidir. Kino sungatynda döredijilik toparynyň biri-birine ysnyşyp işlemekleri özboluşly sazlaşyk döredýär
SIRK DURMUŞYNDAN PURSATLAR
Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň „Galkynyş“ milli at üstündäki oýunlar hem-de Türkmenistanyň döwlet sirkiniň „Türkmen“ jigitler toparynyň 2014-nji ýylyň oktýabrynda
TEATR DURMUŞYNDAN PURSATLAR
Gowşutgeldi Daňatarowyň galamyna degişli «Süýji durmuşyň gapysy» atly özboluşly sahna oýnunda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň ýokary derejeli artisti
«KABYL BILEN HABYLY» SAHNA GETIREN
Watanymyz Garaşsyzlygyny gazanandan soň, milli dramaturgiýamyz hem täzeçe ösüş ýoluna düşdi. Şeýle ýagdaý kemala gelen jemgyýetçilik aňyýetinde milli ruhuň aýratyn orun tutýandygy bilen şertlenýärdi. Edebiýatymyzda halkymyzyň ruhuna ruh goşmaga, onuň milli buýsanjynyň, guwanjynyň galkynmagyna hemaýat etmäge ukyply şol drama eserleri barada pikir edenimde, ilkinji nobatda, Gowşutgeldi Daňatarow ýadyma düşýär.