Aman SAPARDURDYYEWIN DEGIŞMELERINDEN
Eýýäm ýaz geläýdimi? Işdeş ýoldaşlarynyň biri ogul öýeripdir-de, toýuň tamamlanaryna entek wagt kän bolsa-da, Aman aga bir bahana bilen ýoldaşlaryndan rugsat alyp, öýlerine gaýdarman bolupdyr. Gijäň bir wagty ýaşulynyň ýeke gaýdanyny görüp, işdeşleriniň jahylraklarynyň ikisini onuň yzyndan ugradypdyrlar. Ýaşlara-da näme, oýun gerek, Aman aganyň yzyndan ýetip, bile gidibermäge derek garama-gara ony yzarlap gidiberipdirler.
Batyr ÇARYÝEW
Sungatyň her bir görnüşinde bolşy ýaly, aktýorçylyk sungatynda-da onuň inçe syrlaryna, käbir täsin öwrümli tilsimlerine ussat halypalar bilen bir sahnada bile çykyş edip, jadyly dünýäsine düşeniňde has anyk göz ýetirýär ekeniň.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy BERDIÝEW
Ýaş ýigit bu gün ir bilen keýpiçag oýandy. Dalbaryň aşagyndaky agaç sekiniň üstünde aýbogdaşyny gurup oturdy-da, guşlaryň şadyýan jürküldisine birsellem diň saldy. Ol dek düýn Sankt-Peterburgyň N.Çerkasow adyndaky teatr, saz we kinematografiýa döwlet institutynyň giriş synaglarynyň ilkinjisini üstünlikli tabşyrypdy. Giriş synaglary Aş- gabatda kabul edilýärdi. Gökde- pe etrabynyň Hurmant — Gökje obasynyň 3-nji orta mekdebini üstünlikli tamamlan ýaş ýigidiň uly...
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowa
Çaga göwünli, pespäl hem sada bu mährem zenany ýurdumyzyň Baş drama teatrynyň sahnasynda goýlan «Gelinleriň gozgalaňy» spektaklyny görenleriň ýedi ogully, ýedi gelinli talapkär gaýynene hökmünde tanaýany haýsy, teleýaýlymlarda berilýän gülküli sahnalarda görenleriň «Ozzy eje» diýip tanaýany haýsy, gepiň gysgasy, ýurdumyzda ony uly-kiçi hemmeler tanaýar. Çünki ol her gezek sahna çykanda, öz ýüreginiň üstünden köpri gurup, tomaşaçylaryň hemmesini ondan geçirmegi başarýar.
Haýtmyrat DURDYÝEWIŇ DEGIŞMELERINDEN
Keseliňe ynanan bolmaz Kärdeşleriniň biri: — Haýtmyrat, dost. Maňa şu gün işden rugsat alyp ber. Gözüme bir zad-a boldy. Ähli zady goşa görkezip dur — diýip zeýrenipdir.
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Baýram Abdyllaýew
Meniň ýagşylykda ýatlaýanym ussat halypam, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, ilhalar spektakllaryň awtory, görnükli kinorežissýor, ýazyjy, alym, halypa mugallym Baýram Abdyllaýew. Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz merhum sungat ussatlarymyzy hatyralap, «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglady. Şolaryň arasynda Baýram Abdyllaýewiň-de adynyň bolmagy bizi — şägirtlerini diýseň buýsandyrdy.
REŽISSÝOR—TEATRYŇ ÝÜZI
Golaýda biz Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň baş režissýory Akynazar Hommyýew bilen söhbetdeş bolanymyzda, ol teatr sungatyna gelşi, režissýorlygyň aýratynlyklary dogrusynda şeýle gürrüň berdi. 
Aman Sapardurdyýewiň ýatlamalaryndan
— Ýedi ýaşym dolanda, mekdebe gitdim. Ýöne boýum gaty kiçi bo- lansoň, mugallym: «Bar, öýüňize gaýt. Entek köpräk gawun iý-de, ulal. Onsoň biz seni okadarys» diýdi.
Annamyrat Berdiýew, Türkmenistanyň halk artisti
— Aktýorlyk sungaty hakda şeýle bir kesgitleme bar: «Aktýoryň şahsy dünýägaraýşy onuň döredijiliginiň düýp özenidir» diýilýär. Ine, şu söz kim tarapyndan aýdylan hem bolsa, juda ýerlikli aýdylypdyr. Sebäbi öz şahsy dünýägaraýşyň, içki baý medeniýetiň, bilimiň bolmasa, köpüň öňüne çykmak kyn. 
Türkmenistanyň halk artisti Abdylla Ýakubow
1949-njy ýylyň çigreklije güýzi. Hortaň ýigdekçe Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň gapysyny umyt bilen açdy. Matlabyny aýtdy. -    Artist boljak diýsene! – teatryň direktory uludan bir demini aldy.