Atamyrat Bekmyradow
-    Atamyrat Bekmyradow hakda bir zat ýazyp beräýseň...      Redaksiýanyň buýran bu ýumşy meniň teatr hakda, artistler hakda, dramaturgiýa hem spektakl hakda bilýän zatlarymyň ählisini çugdamlamagymy talap edýärdi, sebäbi häzirem onçakly uzak bolmadyk ömrüniň agramly tarapyny teatr sungaty bilen berk baglanyşdyran, sahnanyň özüniň öýi, hem ojagy, hem dynç alýan ýeri saýan adam hakda, atly ussatlaryň eserlerinden, durmuş ýolundan, ýatlamalaryndan öwrenip...
ULY ILIŇ POŞALAGY
 Gurbannazar Atakgaýew il adamsydy. Ýomakdan ýüküni taýlan, gülküden ýüňüni ýetiren bu adam diýarymyzyň uludan-kiçisine tanyşdyr. Garasyny gördükleri gülmäge taýýar boluberýärdiler. Maňa bolsa Poşalak hakynda gazete ýazmagy tabşyrdylar, haýyş etdiler.
Hudaýberdi Bäşimow bilen söhbetdeşlik
Ýurdumyzyň teatr ussatlarynyň döredýän gymmatly eserleri tomaşaçylara egsilmez ruhy şatlyk berýär. Ýurdumyzda hereket edýän teatrlarymyz hem bagtyýarlyk döwründe gyzykly sahna eserleri bilen halkymyzyň söýgüsini gazanyp gelýär. Şolaryň biri-de Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrydyr.     
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowa
Artist. Bu söz diýseň gulaga ýakymly söz. Çünki hakyky artist şatlyk, şagalaň, gaýgy hem gam döredip, adamy oýlandyryp bilýär. Gije-gündiz diýmän çekilýän zähmet, irginsiz geçirilýän taýýarlyklar netijesinde emele gelýän keşpler, öz hakyky häsiýetiňi üýtgedip düýbünden başga adamyň häsiýetine girmeklik bu tebigy zehiniň bolaýmasa aňsat başartmaýar ahyry.      
Türkmenistanyň halk artisti Sabyr Annagylyjowa
Baryp uruş başlanmazynyň öňüsyralarydy. O günler daýhan birleşige oýun gelsin, bagşy gelsin, şindikiler ýaly şarňyldap duran medeniýet öýleri bolmansoň, hemme tomaşa açyk meýdanda geçerdi. Obamyzyň ortasynda “Stepanyň tamy” diýilýän tam bardy.
Enejan ORAZMYRADOWANYŇ ÝATLAMALARYNDAN
Geçen asyryň ellinji ýyllarynyň aýagynda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda režissýor Ý.F.Feldman ýazyjy B.Kerbabaýewiň «Magtymguly» atly pýesasyny sahnalaşdyrdy.
Sahna suratkeşiniň köpugurly zehini
Teatr sahnasynda goýulýan sahna eseriniň tomaşa keşbi nämelerden ybarat? Sahnany bezemekden, lybaslardan, ýerine ýetirijileriň timarlanmagyndan, yşyklandyryşdan we enjamlaryň ýerli-ýerinde goýulmagyndan. Hut şu serişdeleriň kömegi arkaly hereketiň özboluşly çeper keşbi emele gelýär.
Artist Juma KOWUSOWYŇ DEGIŞMELERINDEN
«Bu ite şu-da köp» Her gezek Jumany öýüne çagyryp, çaýdan başga zat hödür etmeýän kärdeşi bir gün oňa: -    Juma, sen itdir pişigiň ýagdaýyny bizden gowy bilýäň, seret muňa, halys içinden öl ötmeýän ýaly — diýip, itini görkezipdi. Şonda Juma gapyrga bolup duran iti synlap: -    Dost, eýesi sen bolsaň, bu ite şu-da köp - diýip, ýylgyrypdyr