Şamuhammet Akmuhammedow
Şamuhammet Akmuhammedow 1937-nji ýylyň 8-nji iýulynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden bolýar. Çagaka onuň kakasy aradan çykýar. Şeýle kyn günlerde Şamuhammet Mary şäherindäki çagalar öýüne ýerleşdirilýär, ýöne ol ýerde uzak saklanmaýar. 1946-1954-nji ýyllarda Serdar (öňki Gyzylarbat) şäherindäki çagalar öýünde terbiýelenýär.
Güseýin Muhtarow
Men Güseýin Muhtarow bilen ýazyjylaryň II gurultaýy wagtynda tanyşdym. Biz gurultaýyň delegatlary bolup, Aşgabadyň  myhmanhanasynda gonşy jaýda ýaşaýardyk.
Bekge Pürliýew
Çagalyk, ýetginjeklik günlerimden bäri söwer dostum bolan Bekge Pürliýew birgepli, adalatly, batyrgaý kişidi. Ol tüýs şu döwrüň adamsydy. Ýöne şo-ol durgunlyk ýyllarynda-da öz döredijiliginde durmuşy, durmuş wakalaryny ýuwmarlaman, dogruçyl teswirälp, düşünjesiniň, öz akyl ýetiren meselesiniň üstünde berk durmagy başarýan şahsyýetdi. Onuň şol häsiýetini tassyklaýan birje mysaly getireýin.
TEATR DURMUŞYNDAN PURSATLAR
Özbek dramaturgy Seýit Ahmediň “Gelinleriň gozgalaňy”  atly komediýasy Baş  drama teatrynda kyrk ýyldan bäri birnäçe gezek goýlup, sahnadan düşmän gelýär.
Hojan Öwezgelenow
Onuň ekrandaky ömri misli ýyldyrym çakan deýin gysga hem ýagty boldy. Hojan Öwezgelenow professional kino aktýory däldi. Ýöne onda üýtgeşik zehin, ýiti üşük bardy, şeýle adamlara il içinde “Hakdan içen” diýilýär.
Ussady ýatlap...
Irki ýyllarda türkmen kino sungatymyzyň döremegine, berkemegine ýardam eden, türkmen kinematografiýaçylarynyň mugallymy hem halypasy Ýewgeniý Alekseýewiç Iwanow-Barkowdyr
KINO DURMUŞYNDAN PURSATLAR
1955-nji ýylda “Türkmenfilm” kinostudiýasynyň önümi bolan “Aşyr aganyň hötjetligi” atly çeper filminde Antonina Rustamowa Oguljanyň keşbini ussatlyk bilen ýerine ýetirdi
Ömür menzili
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, ilhalar spektakllaryň awtory, görnükli kinorežissýor, ýazyjy, alym, halypa mugallym Baýram Abdyllaýewiň hekaýalary, powestleri, çeper we dokumental filmleri maňa işimde uly ýardam berýär
Döredijilik admalarynyň durmuşyndan
Ýaşan ömrüni teatr we kino sungatynyň ösmegine bagyş edip, ençeme ýatda galyjy keşpleri döredip adygan Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Sabyr Ataýewa