Almagül Mehemowa
Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň artisti Almagül Mehemowanyň sungat älemine aralaşanyna indi ep-esli ýyl bolupdyr.  Ol edil beýleki kärdeşleri ýaly, artist bolmagy ýaşlykdan arzuw etdi. Tagta etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan hojalygynda doglan gyzyň ýaşlygy şol obada, soňra şahyr Durdy Gylyjyň adyny göterýän daýhan hojalygynda geçi. Ol oba gelýän teatr toparlarynyň oýunlaryna, birinem sypdyrman hezil edip tomaşa etdi. Mekdebiň...
Türkmenistanyň halk artisti Aman Baýramberdiýew
 Geçen asyryň 1963-nji ýylynyň tomus aýlarynyň başy bolsa gerek. Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky döwlet teatr sungaty institutyny tamamlan oglan-gyzlaryň on üçüsi Aşgabada gelipdi. Ynha, indi teatr muşdaklary A.Gulmämmedow adyndaky türkmen döwlet ýaş tomaşaçylar teatrynyň düýbüni tutan şol artistlere – on üçler diýýärdiler.
Annamyrat Berdiýew, Türkmenistanyň halk artisti
— Aktýorlyk sungaty hakda şeýle bir kesgitleme bar: «Aktýoryň şahsy dünýägaraýşy onuň döredijiliginiň düýp özenidir» diýilýär. Ine, şu söz kim tarapyndan aýdylan hem bolsa, juda ýerlikli aýdylypdyr. Sebäbi öz şahsy dünýägaraýşyň, içki baý medeniýetiň, bilimiň bolmasa, köpüň öňüne çykmak kyn.
ARTISTLERIŇ DEGIŞMELERINDEN
Ýygnakda         Aman Gulmämmedowyň teatryň baş ýolbaşçysy wagty ýygnak bolupdyr. Entek Aman aga çykyş etmän- kä, aktýorlaryň biri söz alyp: —    Ýoldaşlar, ýaňy Aman aga gaty dogry aýtdy. Biz tertip-düzgünimi- zi berkitmeli. Ýoldaşlar, ýaňky Aman aganyň aýdyşy ýaly, oýunlarymyzyňam hilini ýokarlandyrmaly.
Myrat Orazmuhammedowyň DEGIŞMELERINDEN
Dellekhanada     Bir gün Myrat dellekhana baryp, dellege degişme bilen ýüzlenip: —    Inim, meniň saçymy deň iki bölüp, keýwany tanamaz derejede bejer! —    diýipdir.    
Atamyrat Bekmyradow
-    Atamyrat Bekmyradow hakda bir zat ýazyp beräýseň...      Redaksiýanyň buýran bu ýumşy meniň teatr hakda, artistler hakda, dramaturgiýa hem spektakl hakda bilýän zatlarymyň ählisini çugdamlamagymy talap edýärdi, sebäbi häzirem onçakly uzak bolmadyk ömrüniň agramly tarapyny teatr sungaty bilen berk baglanyşdyran, sahnanyň özüniň öýi, hem ojagy, hem dynç alýan ýeri saýan adam hakda, atly ussatlaryň eserlerinden, durmuş ýolundan, ýatlamalaryndan öwrenip...
ULY ILIŇ POŞALAGY
 Gurbannazar Atakgaýew il adamsydy. Ýomakdan ýüküni taýlan, gülküden ýüňüni ýetiren bu adam diýarymyzyň uludan-kiçisine tanyşdyr. Garasyny gördükleri gülmäge taýýar boluberýärdiler. Maňa bolsa Poşalak hakynda gazete ýazmagy tabşyrdylar, haýyş etdiler.
Hudaýberdi Bäşimow bilen söhbetdeşlik
Ýurdumyzyň teatr ussatlarynyň döredýän gymmatly eserleri tomaşaçylara egsilmez ruhy şatlyk berýär. Ýurdumyzda hereket edýän teatrlarymyz hem bagtyýarlyk döwründe gyzykly sahna eserleri bilen halkymyzyň söýgüsini gazanyp gelýär. Şolaryň biri-de Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrydyr.     
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowa
Artist. Bu söz diýseň gulaga ýakymly söz. Çünki hakyky artist şatlyk, şagalaň, gaýgy hem gam döredip, adamy oýlandyryp bilýär. Gije-gündiz diýmän çekilýän zähmet, irginsiz geçirilýän taýýarlyklar netijesinde emele gelýän keşpler, öz hakyky häsiýetiňi üýtgedip düýbünden başga adamyň häsiýetine girmeklik bu tebigy zehiniň bolaýmasa aňsat başartmaýar ahyry.